ඩීීසි කොමික් රසිකයින්ට සුභ ආරංචියක්… .

ඩීීසි කොමික්ලගේ අලුත්ම වැඩක් ගැන ආරංචියක් ලබා දෙන්නයි මේ සුදානම. හැබැයි ඉතින් ටිකක් පරණයි ඒත් ඉතින් නොදන්න කෙනෙක් හරි දැනගනීවිනේ.

Read more
error: Content is protected !!