අපිව හිනස්සපු පූසයි, මීයයි.

ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරී කිව්වාම කවුද නොදන්නේ?. කිසිම කතා බහක් කළේ නැති වුනාට අපිව කොර වෙනකන්ම හිනා ගස්සපු මේ දෙන්නව කොහොම

Read more
error: Content is protected !!