බ්ලැක් ඇඩම් Suicide Squad දෙවැන්න තුලින් රිදී තිරයට.. .

DCEU තුල අඩිතාලම පවත්වාගෙන යන්න තෙවන චිත්‍රපටය හැටියටත්, මෙවර නොවැම්බර් 17′ වැනිදා සිට තිරගත වන Justice League සදහාත් පොඩි අඩිතාලමක් තියපු

Read more
error: Content is protected !!