මේරී පොපින්ස්ගේ නැවත ආගමනය

Mary poppins (1964) IMDB 7.8    Mary poppins කියන්නේ හොලිවුඩ් සිනමාවෙන් බිහිවෙච්ච් මනංකල්පිත, සංගීතමය (fantasy,musical) සිනමාපටයක් “ජූලී ඇන්ඩූරූස්“තම කුලුදුල් රංගනය

Read more
error: Content is protected !!