ලිපිය#2 : Moonlight හි ශෝකාන්තය

ලියමන ලිපි මාලාවේ දෙවන ලිපිය ලෙස Moonlight තෝරා ගැනීමට සිතුණේ නුදුරු දිනකදී අහම්බෙන් එය නැරඹීමට ලැබීමෙන් ඇතිවූ ආශ්වාදයයි. එකුදු සුදු ජාතිකයෙක්වත් තම

Read more
error: Content is protected !!