චිත්‍රපටය(Film) නැතහොත් සලරුව (Movie)

චිත්‍රපටය(Film), නැතහොත් සලරුව(Movie) හෝ චලන චිත්‍රය(Motion Picture), යනු නිශ්චල හෝ චංචල රූපාවලියකි. එය නිර්මාණය කරනුයේ ප්‍රභාලේඛ්‍යානුකූල රූප(Photographic Image),රූ රචකයන්(Cameras) මගින් සටහන්

Read more
error: Content is protected !!