2019 වසර සහ Dɪsɴᴇʏ සිනමාව

පොඩිකාලේ ඉදන්ම “Dɪsɴᴇʏ සිනමාපට” බලන්න ගොඩක් අය ආසයි. හැම අවුරුද්දකම ප්‍රේක්ශක ආකර්ශනය ඉහලින් ලබාගන්නා සිනමාපට ඩිස්නි වෙතින් ප්‍රේක්ශකයාට බලන්න ලැබෙනවා 

Read more
error: Content is protected !!