අපව සම්බන්ධ කරගන්න

සිනමාව ගැන දන්න සිනමාවට ආදරේ කරන, රූපවාහිනියට කැමති ඒ ගැන අලුත් තොරතුරු අප හරහා ලංකාවේ සෑම දෙනාටම සිංහලෙන් බෙදා දෙන්න කැමති ඔබටයි අපේ මේ ආරාධනාව!

ඒ තොරතුරු, නවතම විස්තර ඔබට පුලුවන් නම් ලිපි වශයෙන් අපට ලබා දෙන්න අපට පුලුවන් ඔබට ඒ සඳහා මංසල තුල ඔබට ඉඩක් වෙන් කරන්න.

ඉතින් අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගන්න කැමති සිනමා, රූපවාහිනී රසික ඔබට පුලුවන් ඒ විස්තර පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනය හරහා අපවෙත ලබා දෙන්න.

[email protected]

(මේ සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අදහසක්, ගැටළුවක් වෙතොත් මේ විද්‍යයුත් ලිපිනය හරහා අප වෙත යොමු කරන්න..!)

error: Content is protected !!