සිනමාවේ ගීත ලොවින් 47 – Ottrai Kannale

මම අද ගෙන එන්නේ සූර්යා හා අසින් රංගනයෙන් දායක වූ vel සිනමාපටයේ සුන්දර ගීතයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!