සිනමාවේ ගීත ලොවින් 47 – Ottrai Kannale

මම අද ගෙන එන්නේ සූර්යා හා අසින් රංගනයෙන් දායක වූ vel සිනමාපටයේ සුන්දර ගීතයක්

සුනෙත් පන්ඩුල (11 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!