සිනමාවේ ගීත ලොවින් 42 – Puli Urumudhu Video (Vettaikaaran )

මම අද ඔබට ගෙන එන්නේ වේග රිද්ම දමිළ ගීතයක්.මෙම ගීතය ඇතුලත් වන්නේ Vettaikkaaran සිනමාපටයේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!