සිනමාවේ ගීත ලොවින් 41 – Yaar Intha Devathai (Unnai Ninaithu)

මම අද ගෙන එන්නේ සුන්දර දමිළ සිනමා ගීතයක්.2002 වසරේ තිරගත වූ unnai ninaithu සිනමාපටයේ yaar intha devathai ගීතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!