සිනමාවේ ගීත ලොවින් 41 – Yaar Intha Devathai (Unnai Ninaithu)

මම අද ගෙන එන්නේ සුන්දර දමිළ සිනමා ගීතයක්.2002 වසරේ තිරගත වූ unnai ninaithu සිනමාපටයේ yaar intha devathai ගීතය.

සුනෙත් පන්ඩුල (11 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!