දමිළ සිනමාවේ වැඩිම ආදායමක් ලද සිනමාපට

දිනෙන් දින ආදායම් වාර්තා අළුත් වන දමිල සිනමාවේ මෙතෙක් ඉහලම ආදායම් ලැබූ සිනමාපට වල තොරතුරු බිදක් අද ඔබ වෙත ගෙන ආවා…

08.     kaththi (128  crore)
unnamed (3)

07.     veeram (130  crore)
unnamed

06.   sivaji (148 crore)
unnamed (1)

05.   lingaa (154  crore)
unnamed (2)

04.  dasavathaaram (200 crore)
unnamed (4)

03.  vishvaroopam (220  crore)
unnamed (5)

02.   I (239 crore)
unnamed (6)

01.  Enthiran (283 crore)
unnamed (7)

සැ.යු : සමහර අවස්ථා වලදී මෙහි පළමු තැන Baahubali   සිනමාපටයට ලබාදුන්නත් එය අයත් වන්නේ තෙළුගු සිනමාවටය.ඉදිරියේදී මෙම දත්ත වෙනස් විය හැක.
මෙහි සියලුම දත්ත අන්තර්ජාලයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී

3 thoughts on “දමිළ සිනමාවේ වැඩිම ආදායමක් ලද සිනමාපට

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!