අමතක නොවන සරාගිම කාන්තා චිත්‍රපට චරිත

විකියා (159 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


විකියා

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

විකියා has 159 posts and counting. See all posts by විකියා

One thought on “අමතක නොවන සරාගිම කාන්තා චිත්‍රපට චරිත

  • May 14, 2019 at 8:48 PM
    Permalink

    ලිපියනම් පෙන්නෙ නෑ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!