සිනමා නිර්මාණ තුල ඇති හොඳම මන්දගාමේ චලන අවස්ථා 10

සිනමා නිර්මාණ තුල ඇති සුන්දර අවස්තවක් විදිහට ස්ලෝ මෝෂන් දර්ශන දක්වන්න පුළුවන්. විවිද අවස්ථා අපූර්ව සුන්දරත්වයකින් දක්වන්න මේ අවස්ථා යොදාගන්නවා.

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (401 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 401 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “සිනමා නිර්මාණ තුල ඇති හොඳම මන්දගාමේ චලන අවස්ථා 10

  • August 19, 2015 at 12:59 PM
    Permalink

    Nice…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *