හැදෙන හැටි…XVIII : Marvel’s Avengers: Age of Ultron

Decevmber (3) copy

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (401 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 401 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “හැදෙන හැටි…XVIII : Marvel’s Avengers: Age of Ultron

  • June 19, 2015 at 5:27 PM
    Permalink

    ගොඩක් ස්තූතියි. දිගටම මේ වගේ ඒව අරගෙන එන්න. දිගටම කරගෙන යමු…
    සුපිරියි සුභපැතුම්.

    ජයවේවා ඉදිරියටම යමු ජයවේවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *