හැදෙන හැටි…XVIII : Marvel’s Avengers: Age of Ultron

Decevmber (3) copy

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “හැදෙන හැටි…XVIII : Marvel’s Avengers: Age of Ultron

  • June 19, 2015 at 5:27 PM
    Permalink

    ගොඩක් ස්තූතියි. දිගටම මේ වගේ ඒව අරගෙන එන්න. දිගටම කරගෙන යමු…
    සුපිරියි සුභපැතුම්.

    ජයවේවා ඉදිරියටම යමු ජයවේවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!