2015 මැයි මස හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

හොඳටම පරක්කු උනා කැලැන්ඩරය අරගෙන එන්න. සමාව ඉල්ලන ගමන් මෙන්න මේ මාසේ හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරේ

11225943_10153070124729843_1496324573_n

  • මැයි 1

The Avengers: Age of Ultron
Far From The Madding Crowd
She’s Funny That Way
Reality
Hyena
Welcome to Me

  • මැයි 8

Before I Wake
Hot Pursuit
Maggie Zombies
5 Flights Up
Preggoland
Skin Trade
The D Train
Hunting Elephants
Bravetown
Noble
Saint Laurent
Soul Boys of the Western

  • මැයි 13

Backstreet Boys: Show ‘Em What You’re Made Of

  • මැයි 15

Mad Max: Fury Road
Area 51
Pitch Perfect 2
I’ll See You in My Dreams
Absolution
Good Kill
Always Watching: A Marble Hornets Story
Time Lapse
Every Secret Thing
Where Hope Grows
The Connection
Reality
Slow West

  • මැයි 22

Tomorrowland
Poltergeist
Sunshine Superman
The Farewell Party
Aloft

  • මැයි 29

San Andreas
Aloha
Barely Lethal
Heaven Knows What
Club Life
Results

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!