සිනමාවේ ගීත ලොවින් 12 | Love Me Again

කාලෙකට පස්සේ අද සිනමාවේ ගීත ලොවින් ලිපි පෙළ සමඟ අරගෙන ආවේ Edge of Tomorrow (2014) සිනමාපටයේ තේමා ගීතයයි. මේක John Newman කියන ගායකයාගේ ගීතයක්. 

මට දැනගන්නට ඕනා, දැන්මම
ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?
මට දැනගන්නට ඕනා, දැන්මම
ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?
මට දැනගන්නට ඕනා, දැන්මම
ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?
මට දැනගන්නට ඕනා, දැන්මම
(ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?)
ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?
ඔබට මට නැවත ආදරය කළ හැකිද?

1401499684_1
තිසර නියෝ (418 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 418 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 12 | Love Me Again

  • January 20, 2015 at 10:18 PM
    Permalink

    කාලය ආපස්සට යනකොට ආදරය
    අමුතු කතාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!