සිනමාවේ ගීත ලොවින් 06 | Plan For My Escape

Captain America The Winter Soldier සිනමාපටයේ තේමා ගීතයයි මේ. මේක නමින් From The Veer Union Plan For My Escape. මේක The Veer Union කණ්ඩායමේ ගීතයක්

neil-beaton2

Endless days and endless nights
Fading further from the light
A thousand tears a thousand times
Just to find that I was right
(You changed underneath the surface)
You’re not who you used to be
(I hope that it was worth it)
You changed right in front of me
You turned into the thing you hate
You turned into my last mistake
You stepped into a world gone black
Now there ain’t no turning back
THis is why I’ll make a plan for my escape
THis is why I’ll make a plan for my escape
THis is how I will make this half of me whole

Above the grey I will be
I will take what’s left of me
To heal the the trust that you have breached
It just seems so out of reach

And now I’m stepping away from the edge, from the edge
And now I’m finally walking from the ledge, from the ledge
And now I will carry on
You turned into the thing you hate
You turned into my last mistake
You stepped into a world gone black
Now there ain’t no turning back
THis is why I’ll make a plan for my escape
THis is why I’ll make a plan for my escape
THis is how I will make this half of me whole
I will make this half of me whole

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!