සිනමාවේ ගීත ලොවින් 04 |Over The Misty Mountains Cold

The-Hobbit-An-Unexpected-Journey-20121

අද මේ අරගෙන ආවේ  The Hobbit – An Unexpected Journey (2012) සිනමාපටයේ ප්‍රධාන ගීතයයි. මේක Rivendell ගායකයාගේ ගීතයක් කියල තමයි හොයාගන්න පුළුවන් උනේ.

lyrics-misty2-copy

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ (401 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 401 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *