2014 වසරේ මේ වන විට වැඩිම ආදායම් ලද සිනමාපට 10

t

මේ තමයි මේ වසරේ මේ වනවිට ලොවපුරා විකාශය මගින් ඉහලම ආදායම් ලද TOP 10 සිනමාපට.

ID-movie

ඒ අනුව තවමත් පලමු තැන දිනාගෙන සිටින්නේ මේ වසරේ තවමත් ඩොලර් බිලියනයේ අදායම පසුකල එකම සිනමාපටය වන Transformers: Age of Extinction

  1.  Transformers: Age of Extinction (Paramount Pictures $1,080,892,023)
  2. Maleficent (Walt Disney Pictures $756,775,754)
  3. X-Men: Days of Future Past (20th Century Fox $746,028,683)
  4. Captain America: The Winter Soldier (Marvel Studios $714,083,572)
  5. The Amazing Spider-Man 2 (Columbia Pictures $708,982,323)
  6. Dawn of the Planet of the Apes (20th Century Fox $695,758,134)
  7. Guardians of the Galaxy (Marvel Studios $646,228,000)
  8. How to Train Your Dragon 2 (DreamWorks Animation $613,291,478)
  9. Godzilla (Warner Bros. / Legendary Pictures $524,976,069)
  10. Rio 2 (20th Century Fox / Blue Sky Studios $496,691,616)

xmen

තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “2014 වසරේ මේ වන විට වැඩිම ආදායම් ලද සිනමාපට 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!