Ek Villain (2014) – එක් දුෂ්ඨයෙක්…

‍ඔන්‍‍න ‍අ‍ද ‍ම‍ම ‍කි‍යන්‍‍න‍ට ‍යන්‍‍න ‍මේ ‍ව‍ස‍රේ ‍බො‍ලි‍වු‍ඩ‍යේ ‍වැ‍ඩි ‍ක‍තා ‍බ‍හ‍ට ‍ලක්‍‍ව‍න ‍හා ‍බො‍හෝ ‍දෙ‍නෙක්‍ ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු ‍ති‍යන්‍ ‍ඉන්‍‍න ‍චිත්‍රප‍ට‍යක්‍ ‍පි‍ලි‍බ‍ධ‍ව‍යි. ‍මේ‍කේ ‍න‍ම “Ek Villain”.‍ ප‍හු‍ගි‍ය ‍ව‍ස‍රේ ‍එ‍නම්‍, 2013 ‍ව‍ස‍රේ ‍ගො‍ඩාක්‍ ‍ක‍තා ‍බ‍හ‍ට ‍ලක්‍‍වු‍නු ‍ස‍හ ‍ව‍ඩාත්‍ ප්‍ර්‍සිද්‍‍ද ‍වූ Aashiqui 2 ‍චිත්‍රප‍ට‍ය ‍තු‍ලින්‍ ‍ර‍සි‍ක ‍හ‍ද‍වත්‍ ‍දි‍නා ‍ගත්‍ Shraddha Kapoor ‍මෙ‍හි ප්‍ර්‍ධා‍න ‍නි‍ළි ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍ර‍ග ‍දක්‍‍ව‍යි. ‍ඒ ‍නි‍සා‍ම ‍ත‍මා ‍මේ ‍චිත්‍ර්‍ප‍ටි‍ය ‍ව‍ඩා ‍ක‍තා ‍බ‍හ‍ට ‍ලක්‍‍ව‍න ‍චිත්‍ර්‍ප‍ටි‍යක්‍ ‍වන්‍‍නේ. 
‍ඒ ‍හැ‍රෙන්‍‍න‍ට Student Of The Year  ‍චිත්‍ර්‍ප‍ට‍ය ‍හ‍ර‍හා ‍සි‍න‍මා‍ව‍ට ‍පි‍වි‍සි Sidharth Malhotra ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ප්‍රධා‍න ‍න‍ලු ‍ච‍රි‍ත‍ය‍ට ‍ප‍න ‍පො‍ව‍යි. ප්‍රධා‍න ‍න‍ලු ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍කිව්‍‍වා‍ට ‍ඔ‍හු ‍ර‍ග ‍දක්‍‍වන්‍‍නේ ‍දුෂ්‍ඨ ‍ච‍රි‍ත‍ය (‍හො‍ද ‍කෙ‍නෙ‍කු‍ගේ ‍නො‍ව‍න) ‍නො‍හොත්‍ ‍විල්‍‍ලන්‍ ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍ත‍මා ‍ර‍ග‍පාන්‍‍නේ. ‍ඒ ‍කෙ‍සේ ‍වෙ‍තත්‍ ‍එ‍ම ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍ත‍මා ප්‍රධා‍න ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍වන්‍‍නේ. ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ත‍මා Sidharth ‍මෙ‍වැ‍නි ‍ච‍රි‍ත‍යක්‍ ප්‍රථම ‍ව‍තා‍ව‍ට ‍ර‍ග‍පාන්‍‍නේ. ‍ඒ ‍ව‍ගේ‍ම Sidharth‍ගේ ‍වි‍රුද්‍‍ද ‍වා‍දී‍යා‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය Riteish Deshmukh ‍ර‍ග‍පා‍යි. 
‍ච‍රි‍ත‍ව‍ල ‍නම්‍ ‍ග‍ත‍හොත්‍, 
Sidharth Malhotra ‍ “‍ගු‍රු” ‍ලෙ‍සත්‍, 
Riteish Deshmukh ‍ “‍රා‍කේෂ්‍” ‍ලෙ‍සත්‍, 
Shraddha Kapoor   “‍අ‍යි‍ශා” ‍ලෙ‍සත්‍ , ‍ච‍රි‍ත‍ව‍ල‍ට ‍ප‍න ‍පො‍ව‍යි. 
 
‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍වි‍ශේ‍ෂත්‍‍ව‍යක්‍ ‍වන්‍‍නේ 2013 ‍ව‍ස‍රේ ‍සාර්‍ත‍ක ‍ලෙ‍ස ‍ති‍ර‍ගත්‍ ‍වු‍නු Aashiqui 2 ‍චිත්‍‍ප‍ට‍ය ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ල Mohit Suri ‍වි‍සින්‍‍ම ‍ත‍මා ‍මේ ‍තිත්‍ර‍ප‍ට‍යත්‍ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍රන්‍‍නේ. ‍ඒ ‍නි‍සා ‍ඔ‍හු Aashiqui 2 ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය ‍ල‍ද ‍සාර්‍ථ‍කත්‍‍ව‍ය‍ම ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යත්‍ ‍ල‍බා‍වී ‍ය‍න ‍ම‍හත්‍ ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු‍වක්‍ ‍ත‍බා‍ගෙ‍න ‍සි‍ටි‍න‍වා. ‍එ‍මෙන්‍‍ම ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍සං‍‍ගී‍ත‍ය‍ද ‍වැ‍ද‍ගත්‍ ස්‍‍තා‍න‍යක්‍ ‍ද‍ර‍න‍වා. Aashiqui 2 ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ගී‍ත ‍සි‍යල්‍‍ල ‍ඉ‍තා ‍ජ‍නප්‍රී‍ය ‍වී‍ම ‍නි‍සා Mohit Suri ‍වි‍සින්‍ ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ‍ද ‍සං‍‍ගී‍ත ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න ‍වැ‍ඩ‍ක‍ට‍යු‍තු Ankit Tiwari ‍හා Mithoon ‍ය‍න ‍දෙ‍ප‍ල‍ට‍ම ‍ප‍ව‍ර‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඔ‍වු‍නුත්‍ ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍රා‍ජ‍කා‍රී‍ය ‍ඉ‍තා ‍හො‍දින්‍ ‍සි‍දු ‍ක‍ර ‍ඇ‍ති ‍බ‍ව‍යි ‍පෙ‍නී ‍යන්‍‍නේ. ‍මන්‍‍ද ‍දැ‍න‍ට‍මත්‍ ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ගී‍ත ‍බ‍හු‍ත‍ර‍යක්‍ ‍ඉ‍තා‍මත්‍ ප්‍ර්‍සි‍ද්‍‍ධ ‍වී‍ම ‍හ‍ර‍හා ‍පෙ‍නී ‍ය‍යි. ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ගී‍ත 6ක්‍ ‍අ‍ඩං‍‍ගු ‍ව‍න ‍අ‍ත‍ර ‍ඒ‍වා ‍මෙ‍සේ‍ය.  
Teri Galliyan sung by Ankit Tiwari
Banjaara sung by Mohammad Irfan
Teri Galliyan (Unlpugged) sung by Shraddha Kapoor, Ankit Tiwari
Zaroorat sung by Mustafa Zahid
Awari sung by Momina Mustehsan, Adnan Dhool
Humdard sung by Arijit Singh
 
‍මෙ‍ම ‍ගී‍ත ‍අ‍ත‍රින්‍  Galliyan ‍ගී‍ත‍ය ‍ස‍ද‍හා ‍අ‍පේ ‍ආ‍සි‍රි ප්‍රි‍යන්‍‍ත ‍ස‍හෝ‍ද‍ර‍යා ‍වි‍සින්‍ ‍වි‍සින්‍ ‍ක‍ල ‍සිං‍‍හ‍ල ‍ප‍රි‍වර්‍ත‍න‍ය ‍ප‍හ‍තින්‍ ‍දැක්‍‍වේ. 
fmsds1
 
 
‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ත‍හොත්‍ ‍මෙ‍වැ‍නි ‍දෙ‍යක්‍ ‍ත‍මා ‍ග‍ලා ‍යන්‍‍නේ. ‍එ‍නම්‍ Prahlad ‍නැ‍ම‍ති ‍දේ‍ශ‍පා‍ල‍ක‍යා ‍ගා‍ව ‍වැ‍ඩ ‍ක‍ර‍න ‍නි‍හ‍ඩ ‍න‍මුත්‍ ‍මු‍රණ්‍‍ඩු, ‍ව‍හා ‍කි‍පෙ‍න ‍සු‍ලු ‍කොල්‍‍ලෙක්‍ ‍ත‍මා ‍ගු‍රු ‍කි‍යන්‍‍නේ. ‍ඔ‍හු ‍අ‍යි‍ශා ‍නැ‍ම‍ති ‍කෙල්‍‍ල‍ව ‍මු‍න‍ගැ‍හෙ‍න ‍තු‍රු ‍රාත්‍රී ‍නින්‍‍ද‍ට ‍ගි‍යත්‍ ‍නි‍දා ‍ගැ‍නී‍ම‍ට ‍නො‍හැ‍කි ‍වෙ‍යි. ‍මන්‍‍ද ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍අ‍දු‍රු ‍පැ‍ති‍ක‍ඩ‍වල්‍ ‍ක‍ර‍න ‍බ‍ධා ‍නි‍සා. ‍අ‍යි‍ශා ‍නැ‍ම‍ති ‍කෙල්‍‍ල‍ව ‍මු‍න‍ගැ‍හු‍නා‍යින්‍ ‍ප‍සු ‍ඔ‍හු ‍ඇ‍යත්‍ ‍එක්‍‍ක ‍ආ‍ලෙන්‍ ‍වෙ‍ළෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍අ‍ත‍ර‍ම ‍ඔ‍හු ‍ඇ‍ය‍ව ‍යො‍මු ‍ක‍ර‍ගන්‍‍න‍වා ‍ඔ‍හු‍ව ‍ක‍සා‍ද ‍බැ‍දී‍ම‍ටත්‍. ‍පස්‍‍සේ ‍මො‍වුන්‍ ‍දෙ‍දෙ‍නා ‍ගෝ‍ආ ‍න‍ග‍ර‍ය ‍අ‍ත‍හැ‍ර‍ලා ‍මුම්‍‍බා‍යි ‍න‍ග‍රෙ‍ට ‍ය‍න‍වා, ‍න‍ව ‍ජී‍වි‍ත‍යක්‍ ‍ආ‍රම්‍‍භ ‍කි‍රී‍ම ‍ස‍ද‍හා. ‍මුම්‍‍බා‍යි ‍ව‍ල ‍මේ ‍ආ‍කා‍ර‍යෙන්‍ ‍හො‍දින්‍ ‍සි‍ටිද්‍‍දි, ‍අ‍යි‍ශා ප්‍ර්‍හා‍ර‍ය‍ක‍ට ‍ගො‍දු‍රු ‍ව‍න‍වා. ‍මෙ‍යින්‍ ‍ම‍හත්‍ ‍කම්‍‍පා‍ව‍ට ‍පත්‍ ‍ව‍න ‍මී‍ට ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ ‍අ‍ය‍ව ‍සො‍යා ‍ද‍ඩ‍යම්‍ ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍ප‍ටන්‍ ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍න‍මුත්‍ ‍ඔ‍හු‍ට ‍ති‍යෙ‍න ‍ලො‍කු‍ම ‍ගැ‍ට‍ලු‍ව ‍මේ ‍දේ ‍මො‍නා ‍නි‍සා ‍වෙච්‍‍ච ‍දෙ‍යක්‍‍ද? ‍අ‍යි‍ශා‍ව ‍ම‍රන්‍‍න ‍උ‍ව‍ම‍නා‍ව ‍ති‍යෙන්‍‍නෙ ‍කා‍ට‍ද? ‍මේ‍ක ‍ක‍රන්‍‍නේ ‍ක‍වු‍ද? ‍ගු‍රු‍ට ‍මේ ‍අ‍ය‍ව ‍සො‍යා‍ග‍ත ‍හැ‍කි ‍වේ‍වි‍ද? ‍මේ ‍ආ‍කා‍ර‍යේ ප්‍ර්ශ්‍‍න‍ව‍ල‍ට ‍පි‍ලි‍තු‍රු ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍නම්‍ ‍අ‍ප‍ට ‍මේ ‍ස‍ල‍රු‍ව ‍නි‍කුත්‍ ‍ව‍න ‍තු‍රු ‍බ‍ලා ‍හි‍දින්‍‍න ‍ව‍න‍වා. ‍ඒ ‍එක්‍‍ක‍ම ‍මේ ‍ස‍ල‍රු‍ව ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ ‍ව‍හා‍ම ‍මෙ‍ය‍ට ‍සිං‍‍හ‍ල ‍උ‍ප‍සි‍රි‍සි ‍ල‍බා ‍දී‍ම‍ට ‍දැන්‍ ‍හි‍දන්‍‍ම ‍අ‍පේ ‍ස‍හෝ ‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ල‍ක ‍ලෑස්‍‍ති ‍පි‍ට ‍ත‍මා ‍ඉන්‍‍නේ. 
‍ති‍ර‍ය‍ට ‍එ‍න ‍දි‍න‍ය: 27 ‍ජු‍නී 2014 

10 thoughts on “Ek Villain (2014) – එක් දුෂ්ඨයෙක්…

 • August 19, 2014 at 6:40 PM
  Permalink

  ඉක්මනට sub එක දෙන්න සහෝ

 • August 9, 2014 at 6:01 PM
  Permalink

  උපසිරසි බලාපොරොත්තු වෙමි

 • August 8, 2014 at 12:06 PM
  Permalink

  මේක ඉක්මනට දියන් මචං plz

 • August 6, 2014 at 12:14 PM
  Permalink

  හේවා ලුණුවිලගේ සහෝදරයාගෙන් උපසිරසි බලාපොරොත්තු වෙමි

 • June 18, 2014 at 11:57 PM
  Permalink

  ඉක්මනට දෙන්න මල්ලියෝ

 • June 16, 2014 at 1:21 AM
  Permalink

  ela
  hewaa tama itin okata sub 1 karannne

 • June 14, 2014 at 7:33 PM
  Permalink

  එළ සහෝ
  බොහොම ස්තුතියි !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!