විශ්‍‍ව‍යේ ‍ආ‍රක්‍‍ෂ‍ක‍යන්‍ | Guardians of the Galaxy

මේ ‍සූ‍දා‍න‍ම 2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත ‍මා‍වල්‍ස්‍‍ලා‍ගේ ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර‍යන්‍ ‍රැ‍ගත්‍ ‍ත‍වත්‍ ‍සු‍පි‍රි ‍චිත්‍රප‍ට‍යක්‍ ‍ගැ‍න ‍කී‍ම‍ට‍යි. ‍එ‍ය ‍න‍මින්‍ “Guardians of the Galaxy” ‍එ‍නම්‍ “‍විශ්‍‍ව‍යේ ‍ආ‍රක්‍‍ෂ‍ක‍යන්‍” ‍කි‍ය‍ලා ‍හැ‍දුන්‍ ‍වූ‍ව‍ට ‍වැ‍රද්‍‍දක්‍ ‍නැ‍තැ‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍මා ‍සි‍ත‍න‍වා. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර‍යන්‍ ‍ලෙ‍ස‍ටම ‍සු‍පි‍රි ‍න‍ලු ‍නි‍ළි ‍කැ‍ලක්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍‍ද ‍ස‍ම‍හ‍රක්‍ ‍ත‍මන්‍ ‍ගේ ‍හ‍ඩ‍ද ‍ල‍බා ‍දී ‍ති‍බෙ‍න‍වා.

Chris Pratt :‍ පී‍ටර් ක්‍‍විල්‍ ‍නැ‍ත‍හොත්‍ ස්‍‍ටාර් ‍ලෝඩ්‍
Zoe Saldana :‍ ග‍මෝ‍රා
Bradley Cooper :‍ රො‍කට්‍
Dave Bautista : ඩ්‍රැක්‍ස්‍
Vin Diesel : ගෘට්‍

Guardians-of-the-Galaxy-2014-Movie-Concept-Artwork

ලෙ‍ස ‍ත‍ම ‍ත‍‍මන්‍ ‍ගේ ‍කො‍ට‍ස ‍ඉ‍ටු ‍ක‍ර ‍ති‍බෙ‍න‍වා. ‍මේ ‍අ‍නු‍ව ‍අ‍ප‍ට ‍මෙ ව‍ස‍ර ‍අ‍ග ‍භා‍ග‍ය ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර ‍රැ‍ගත්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යක්‍ ‍නැ‍ර‍බී‍මේ ‍අ‍වස්‍‍තා‍වක්‍ ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා. ‍ක‍තා‍ව ‍ගැ‍න නම්‍ ‍හ‍රි ‍හ‍මන්‍ ‍ස‍ද‍හ‍නක්‍ ‍නෑ. ‍න‍මුත්‍ Action | Adventure | Sci-Fi ‍ඝ‍‍න‍ය‍ට ‍අ‍යත්‍ ‍බ‍ව ‍නම්‍ ‍දැ‍න‍ගන්‍‍න‍ට ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා.

Directed by James Gunn
Produced by Kevin Feige
Screenplay James Gunn
Story by Nicole Perlman
James Gunn

‍මෙ‍ය ‍ති‍ර‍ය‍ට ‍එ‍න ‍දි‍න‍ය : August 1, 2014

2 thoughts on “විශ්‍‍ව‍යේ ‍ආ‍රක්‍‍ෂ‍ක‍යන්‍ | Guardians of the Galaxy

  • March 2, 2014 at 9:54 PM
    Permalink

    Thanks saho. mansala aduwen update unaata mehema hari lipi dena eka watinawa

  • March 2, 2014 at 7:16 PM
    Permalink

    niyamay saho..purwa denuwath kirimata godak thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!