2014 වසරේ වඩාත් බලාපොරොත්තු තැබූ භයානක චිත්‍රපට 10…

Most_Anticipated_Horror_of_2014
අ‍ද ‍ම‍ම ‍කි‍යන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ ‍උ‍දා ‍වූ 2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත ‍ව‍ඩාත්‍ ‍සාර්‍ත‍ක ‍වේ‍වී  යැ‍යි ‍අ‍පේක්‍‍ෂා ‍ක‍ර‍න Horror ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි 10ක්‍ ‍ගැ‍න ‍පුං‍‍චි ‍හැ‍දින්‍‍වී‍මක්‍ ‍ක‍රන්‍‍න. ‍ඔ‍යා‍ල ‍මේ ව‍ගේ ‍හො‍රර් ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි ‍ඕ‍න ‍ත‍රම්‍ ‍බ‍ල‍ලා ‍ඇ‍ති. ‍ඒ‍වා‍යේ ‍සා‍මාන්‍‍යෙන්‍ ‍සු‍පු‍රු‍දු ‍ප‍රි‍දි ‍ක‍තා ‍අන්‍‍තර්‍ග‍ත‍ය ‍සි‍දු ‍වෙන්‍‍නේ ‍යක්‍‍ෂ‍යින්‍, ‍මි‍නී ‍මස්‍ ‍කන්‍‍නන්‍, ‍එ‍ක ‍එ‍ක ‍අ‍වුල්‍ ‍ඇ‍ති ‍මි‍නී ‍ම‍රන්‍‍නන්‍, ඇ‍ද‍හි‍ලි ‍ව‍ල‍ට ‍භි‍ලි ‍පූ‍ජා ‍ප‍වත්‍‍වන්‍‍නන්‍, ‍මි‍නි‍සුන්‍‍ව ‍ආ‍හා‍ර‍ය‍ට ‍ගන්‍‍න ‍කු‍ඩා ‍ද‍රු‍වන්‍ ‍ව‍ගේ ‍දේ‍වල්‍  පා‍ද‍ක ‍ක‍ර‍ගෙ‍නය. ‍ඒ ‍ව‍ගේ ‍මේ ‍ව‍ස‍රේත්‍ ‍එ‍වැ‍නි ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍රැ‍සක්‍ ප්‍රේක්‍‍ෂ‍ක‍යින්‍ ‍හ‍මු‍ව‍ට ‍පැ‍මි‍නී‍ම‍ට   ම‍ග ‍බ‍ලා‍ගෙ‍න ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍මේ ‍එ‍වැ‍නි ‍චිත්‍ර‍ප‍ට 10ක්‍ ‍ගැ‍න ‍ස‍ට‍හ‍න‍යි. 
 
Paranormal Activity: The Marked Ones
‍මෙ‍ය Paranormal Activity ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍මා‍ලා‍වේ 5‍වෙ‍නි ‍දි‍ග ‍හැ‍රු‍ම ‍නො‍වේ.‍හ‍රි‍ය‍ට ‍ගත්‍‍තොත්‍ ‍මෙ‍ය 5 ‍වෙ‍නි ‍එ‍ක ‍කි‍යා ‍කි‍යන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍උ‍නත්‍ ‍එ‍ය ‍එ‍සේ ‍නො‍වේ.  ‍මෙ‍ය ‍අ‍‍ධි ස්‍‍වා‍භා‍වි‍ක‍වා‍දී චිත්‍ර‍ප‍ට‍යක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍නිර්‍මා‍න‍ය ‍ක‍ර ‍ති‍බේ. ‍මෙ‍හි ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ලා ‍යන්‍‍නේ ‍ත‍ම ‍අ‍සල්‍‍වැ‍සි‍යා‍ගේ අත්‍‍භූ‍ත ‍ම‍ර‍න‍ය ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ‍ව ‍අ‍ප‍හැ‍දි‍ලි ‍ක‍රු‍නු ‍ජෙ‍සී ‍සි‍ය‍ලු ‍බා‍ධා ‍මැ‍ද ‍සි‍දු ‍ක‍ර‍න ‍වි‍මර්‍ශ‍න‍ය  ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ‍ව‍යි. 
 • Cast: Andrew Jacobs, Jorge Diaz, Gabrielle Walsh, Renee Victor
 • Release Date: January 3, 2014
 
 
The Sacrament
‍මේ ‍ක‍තා‍ව ‍දි‍ව ‍යන්‍‍නේ ‍ජා‍යා‍රූ‍ප ‍ශිල්‍‍පි‍යෙක්‍ ‍ත‍ම ‍ස‍ග‍යන්‍‍ට ‍ආ‍රා‍ධ‍නා ‍ක‍ර‍න‍වා ‍ත‍ම ‍ස‍හෝ‍ද‍රි‍ය ‍ජී‍වත්‍ ‍ව‍න ‍හ‍දු‍නා ‍නො‍ගත්‍ ‍වි‍දේ‍ශී‍ය ‍ර‍ට‍ක ‍‍ග‍වේ‍ශ‍න ‍චා‍රි‍කා‍වක්‍ ‍ස‍ම‍ග ‍එක්‍‍ව‍න ‍ලෙ‍ස. ‍ඒ ‍අ‍නු‍ව  එ‍හි ‍ය‍න ‍ස‍ග‍යන්‍‍ට ‍සි‍දු‍ව‍න ‍දේ ‍ත‍මා ‍මෙ‍හි ‍ක‍තා‍ව. 
 • Cast: Joe Swanberg, Amy Seimetz, AJ Bowen, Kate Lyn Sheil, Gene Jones, Kentucker Audley
 • Release Date: June 6, 2014
 
 
The Purge 2
‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍ප‍ල‍මු ‍කො‍ට‍ස ‍ල‍ද ‍ඉ‍හ‍ල ‍සාර්‍ත‍කත්‍‍ව‍ය ‍නි‍සා ‍මෙ‍හි ‍දෙ‍ව‍න ‍කො‍ට‍ස ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත‍යි. ව‍ස‍ර‍ක‍ට ‍ලැ‍බෙ‍න ‍පැ‍ය 12‍ක ‍කා‍ල‍යක්‍ ‍තු‍ල ‍ඕ‍නෑ‍ම ‍අ‍ප‍රා‍ධ‍යක්‍ ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍එ‍නම්‍ ‍ර‍ජ‍යේ ‍අ‍ව‍ස‍ර‍ය ‍ති‍යෙ‍න‍වා ව‍ගේ ‍සි‍තා‍ගෙ‍න ‍ක‍රන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍මේ‍ක ‍ත‍මා ‍ප‍ල‍මු ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ  ‍ක‍තා‍ව.  ‍ඒ‍කේ‍ම ‍ඉ‍දි‍රි ‍දි‍ග‍හැ‍රී‍මක්‍ ‍ත‍මා  මෙ‍හි ‍දෙ‍ව‍න ‍කො‍ට‍සේ ‍ක‍තා‍ව ‍බ‍ව ‍ආ‍රං‍‍චි ‍වන්‍‍නේ. 
 • Cast: Zach Gilford, Michael K. Williams, Frank Grillo, Kiele Sanchez, Carmen Ejogo
 • Release Date: June 20, 2014
 
Deliver Us From Evil
‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍මේ ‍ව‍ස‍රේ The Conjuring ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍බ‍ව‍යි ‍වි‍චා‍ර‍ක‍යින්‍ ‍ගේ ‍අ‍ද‍හ‍ස. ‍එ‍න‍ම්‍ The Conjuring ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය 2013 ‍ව‍ස‍රේ ‍හො‍රර් ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍ල‍බා ‍ගත්‍ ‍ආ‍දා‍ය‍ම ‍මේ  Deliver Us From Evil ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය අත්‍ ‍ක‍ර ‍ග‍නී ‍කි‍යා ‍ඔ‍වුන්‍ ‍දැ‍ඩි ‍බ‍ලා‍පො‍රොත්‍‍තු‍වෙන්‍ ‍ප‍සු ‍වෙ‍න‍වා. 
 • Cast: Olivia Munn, Eric Bana, Joel McHale, Edgar Ramirez, Sean Harris
 • Release Date: July 2, 2014
 
The Green Inferno
‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍මි‍නී ‍මස්‍ ‍කන්‍‍නන්‍ ‍සම්‍‍බබ්‍‍ධ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍කි. ‍ගු‍වන්‍ ‍යා‍න‍යක්‍ ‍ඇ‍මේ‍සන්‍ ‍ව‍නාන්‍‍ත‍ර‍යේ ‍එක්‍‍ත‍රා ජ‍න ‍ගෝත්‍ර‍යක්‍ ‍වා‍ස‍ය ‍ක‍ර‍න ප්‍රේ‍ද‍ෂ‍ය‍ක‍ට ‍ක‍ඩා‍ගෙ‍න ‍වැ‍ටෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍ගෝත්‍ර‍යේ ‍න‍ම Ivy ‍ගෝත්‍ර‍ය‍යි.  ඔ‍වුන්‍ ‍මෙ‍ම ‍ගු‍වන්‍ ‍යා‍න‍යේ ‍සි‍ටින්‍‍නන්‍ ‍අල්‍‍ලා ‍ත‍ම ‍එ‍දි‍නෙ‍දා ‍ආ‍හා‍ර‍ය‍ට ‍ගන්‍‍නා ‍මස්‍ ‍ස‍ද‍හා ‍මො‍වුන්‍‍ව ‍බා‍වි‍තා 
‍ක‍ර‍න‍වා. ‍මෙ‍හි‍දි ‍සි‍දු‍ව‍න ‍සි‍දි‍දි ‍ධා‍ම‍ය ‍ත‍මා ‍මෙ‍හි ‍ක‍තා ‍පු‍ව‍ත. 
 • Cast: Lorenza Izzo, Ariel Levy, Daryl Sabara, Kirby Bliss Blanton, Sky Ferreira, Magda Apanowicz, Aaron Burns, Ignacia Allamand, Magdalena Apanowicz
 • Release Date: September 5, 2014
 
Poltergeist
‍මෙ‍ම ‍චි‍ත‍ර‍ප‍ටි‍යත්‍ ‍ත‍වත්‍ ‍එක්‍‍ත‍රා ‍හොල්‍‍මන්‍ ‍වර්‍ග‍ය‍ට ‍අ‍යත්‍ ‍ව‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍කි. ‍එ‍නම්‍ ‍අ‍ව‍තා‍ර ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ ක‍තා ‍පු‍ව‍තක්‍ ‍රැ‍ගත්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍කි. 
 • Cast: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris, Jane Adams, Nicholas Braun, Saxon Sharbino
 • Release Date: TBD
 
The Guest
‍මෙ‍ය You’re Next ‍හා  VHS 2 ‍ය‍න 2013 ‍ව‍ස‍රේ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ල ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක ‍ව‍රු ‍ව‍න Adam Wingard ‍හා  Simon Barrett ‍ගේ ‍න‍ව‍ත‍ම ‍සි‍න‍මා සිත්‍‍ත‍ම‍යි. ‍මෙ‍හි ‍ක‍තා‍ව ‍පී‍ට‍සර්න්‍ ‍ප‍වු‍ල ‍ව‍ටා ‍ගෙ‍තී ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ ‍වැ‍ඩි‍ම‍හල්‍ ‍පු‍තු ඇෆ්‍‍ග‍නිස්‍‍තාන්‍ ‍යුද්‍‍ධ‍ය ‍නි‍සා ‍අ‍හි‍මි ‍වෙ‍න‍වා, ‍මේ ‍හා ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ ‍ක‍තා ‍පු‍ව‍තක්‍ ‍ත‍මා ‍මෙ‍හී ‍අන්‍‍තර්‍ග‍ත ‍වී ‍ති‍යෙන්‍‍නේ. 
 • Cast: Dan Stevens, Maika Monroe, Brendan Meyer, Sheila Kelley, Leland Orser, Lance Reddick
 • Release Date: TBD
 
Cooties
‍මෙ‍ය ‍හො‍රර් ‍කො‍ම‍ඩි ‍පැත්‍‍ත‍ට ‍බ‍ර ‍වෙච්‍‍ච ‍ක‍තා‍වක්‍. ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ලා ‍යන්‍‍නේ, ‍ආ‍රම්‍‍භ‍ක ‍පා‍සල‍ක  ‍පැ‍ති‍රෙ‍න ‍වෛ‍ර‍ස‍යක්‍ ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ‍ව‍යි. ‍ඒ ‍ම‍ගින්‍ ‍ද‍රු‍වන්‍‍ව ‍නො‍හික්‍‍මු‍නු ප්‍ර්‍චන්‍‍ඩ ‍තත්‍‍ව‍ය‍ක‍ට ‍පත්‍ ‍ක‍ර‍න ‍අ‍ත‍ර  ස්‍‍ව‍ජා‍ති‍භක්‍‍ෂ‍ක ‍වි‍කෘ‍ති‍ක‍යන්‍ ‍බ‍ව‍ටත්‍ ‍පත්‍ ‍ක‍ර‍නු ‍ල‍බ‍න‍වා. ‍මෙ‍හි‍දි ‍ගු‍රු‍ව‍රුන්‍ ‍බේ‍රී‍ම ‍ස‍ද‍හා ‍ගන්‍‍නා ‍උත්‍‍ස‍හ‍යන්‍ ත‍මා ‍මෙ‍හී ‍ක‍තා‍ව. 
 • Cast: Elijah Wood, Rainn Wilson, Alison Pill, Jack McBrayer, Leigh Whannell, Nasim Pedrad
 • Release Date: TBD
 
 
Paranormal Activity 5
‍මෙ‍ය ‍ත‍මා ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි ‍මා‍ලා‍වේ ‍නිත්‍යා‍නු‍කූ‍ල 5‍වෙ‍නි ‍දි‍ග ‍හැ‍රු‍ම. ‍මෙ‍යත්‍ ‍පෙ‍ර ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි 4 ‍තු‍ල ‍දි‍ග
‍හැ‍රු‍නු ‍ක‍තා ‍තේ‍මා‍වෙන්‍‍ම ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍ය‍න ‍ත‍වත්‍ ‍එක්‍‍ත‍රා ‍අ‍භි‍ර‍හස්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍කි.  
Release Date: October 24, 2014
 
 
 
 Dead Snow: Red vs. Dead
Dead Snow ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වී ‍දැ‍න‍ට ‍අ‍වු‍රු‍දු 4ක්‍ ‍ග‍ත ‍ව‍න ‍වි‍ට ‍එ‍හි ‍දෙ‍වැන්‍‍න  Dead Snow: Red vs. Dead ‍න‍මින්‍ 2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍සූ‍දා‍න‍මින්‍ ‍ප‍සු ‍වෙ‍න‍වා. ‍නා‍සීන්‍ ‍හා ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ zombie ‍චිත්‍ර‍ප‍ටක්‍ ‍ලෙ‍ස 2009 ‍ව‍ස‍රේ ‍නි‍කුත්‍ ‍වූ ‍මෙ‍හි ‍ප‍ල‍මු‍වැන්‍‍නේ‍ම ‍ඉ‍දි‍රි ‍දි‍ග ‍හැ‍රු‍මක්‍ ‍බ‍ව‍යි ‍මෙ‍හි ‍දෙ‍වැ‍නි ‍කො‍ට‍සේ ‍ක‍තා‍ව ‍බ‍ව ‍ආ‍රං‍‍චි‍ය. ‍එ‍නම්‍ ‍එ‍හි ‍තේ‍රු‍ම ‍ප‍ල‍මු ‍කො‍ට‍සේ ‍න‍වත්‍‍ත‍පු ‍තැ‍න‍කින්‍ ‍ආ‍රම්‍‍භ ‍ක‍ර‍න‍වා ‍කි‍ය‍න ‍එ‍ක ‍නෙ‍වෙ‍යි. ‍එ‍නම්‍ ‍ප‍ල‍මු ‍කො‍ට‍ස ‍මෙන්‍ ‍නා‍සීන්‍ ‍හා ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ 
zombie න්‍‍ද ‍ඇ‍තු‍ලත්‍ ‍ව‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍කි. 
Cast: Vegar Hoel, Stig Frode Henriksen, Martin Starr, Ørjan Gamst, Ingrid Haas, Jocelyn DeBoer
Release Date: TBD

5 thoughts on “2014 වසරේ වඩාත් බලාපොරොත්තු තැබූ භයානක චිත්‍රපට 10…

 • May 1, 2014 at 11:27 AM
  Permalink

  Right away I am ready tto do my breakfast, after having my breakfast coming over
  again to read additional news.

 • February 17, 2014 at 3:53 PM
  Permalink

  Good post.Thanks…

 • January 16, 2014 at 11:38 AM
  Permalink

  devils due

 • January 16, 2014 at 8:54 AM
  Permalink

  good……
  thsnks bro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!