Justice League එකට කවුරු ඉදී ද? මොනවා තියේවි ද?

2710676-justice_league_movie_concept_by_ongj-d5b54fe
අ‍ද ‍කි‍යන්‍‍න ‍යන්‍‍නේ ‍ඉ‍දි‍රි‍යේ ‍එන්‍‍න ‍ය‍න‍වා ‍යැ‍යි ‍ආ‍රං‍‍චි ‍වෙ‍න Justice League ‍නම්‍  චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍දක්‍‍න‍ට ‍ලැ‍බෙ‍යි ‍හා ‍එ‍ය‍ට ‍ඇ‍තු‍ලත්‍ ‍ක‍ර‍යි ‍කි‍යා ‍සි‍ති‍ය ‍හැ‍කි ‍ච‍රි‍ත ‍හා ‍යම්‍ ‍දේ‍වල්‍  ‍ගැ‍න ‍තො‍ර‍තු‍රු ‍ටි‍කක්‍ ‍කි‍යන්‍‍න. ‍ඕ‍ගොල්‍‍ලෝ ‍හැ‍මෝ‍ම ‍බැ‍ලු‍වා ‍නේ‍ 2013 ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වු‍නු  Man of Steel ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය. ‍එ‍හි ‍යම්‍ ‍ඉ‍ගි ‍ව‍ග‍යක්‍ ‍දී ‍ති‍යෙ‍න‍වා ‍මේ Justice League චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය‍ට ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ ‍වේ ‍යැ‍යි ‍සි‍ති‍ය ‍හැ‍කි ‍ච‍රි‍ත ‍ව‍ල‍ට ‍අ‍දා‍ල ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ගේ LOGO(‍ස‍ල‍කු‍නු) ‍පි‍ලි‍බ‍ද‍ව ඔ‍ය‍ගොල්‍‍ලෝ ‍සි‍යුම්‍‍ව ‍නැ‍රඹු‍‍වා ‍නම්‍ ‍දක්‍‍න‍ට ‍ඇ‍ති. ‍ඒ ‍ගැ‍න ‍පුං‍‍චි ‍ස‍ට‍හ‍නක්‍ ‍ත‍මා ‍ප‍හ‍ත ‍දැක්‍‍වෙන්‍‍නේ. 
 
Cyborg and S.T.A.R. Labs
S.T.A.R. Labs (Scientific and Technological Advanced Research),‍නම්‍ ‍පර්‍යේ‍ෂ‍න ප‍හ‍සු‍කම්‍ ‍ස‍හි‍ත ‍පර්‍යේ‍ෂ‍නා‍ගා‍ර‍ය ‍ආ‍රම්‍‍භ ‍ක‍ර‍න ‍ලද්‍‍දේ Robert Meersman ‍නම්‍ ‍විද්‍යාඥ්ඥ‍යා වි‍සි‍නි. ‍ඔ‍හු‍ට ‍අ‍වශ්‍ය ‍ක‍ර‍ලා ‍තිබ්‍‍බේ ‍විද්‍යා‍ගා‍ර ‍සි‍යල්‍‍ල ‍ර‍ජ‍යේ ‍හෝ ‍වි‍යා‍පා‍ර ‍අ‍වශ්‍ය ‍තා ‍ව‍ල‍ට සම්‍‍බන්‍‍ධ ‍නො‍වී ස්‍‍වා‍ධී‍න‍ව ‍ත‍බා ‍ගැ‍නී‍ම‍ට‍යි. ‍එ‍යින්‍ ‍ඔ‍හු ‍ජා‍ති‍ක‍ව ‍ප‍ම‍නක්‍ ‍නො‍ව ‍ජාත්‍යන්‍‍ත‍ර‍ව‍ද  ජ‍ය ‍ගත්‍‍තා. ‍මන්‍‍ද S.T.A.R. Labs ‍ප‍හ‍සු‍කම්‍ ‍කැ‍න‍ඩා‍ව, ‍යු‍රෝ‍ප‍ය, ‍ඔස්‍ට්‍රේ‍ලි‍යා‍ව, ‍ජ‍පා‍න‍ය ‍මෙන්‍‍ම ‍එක්‍‍සත්‍ ‍රා‍ජ‍ධා‍නි‍ය ‍තු‍ල‍ද ‍හො‍දින්‍ ස්‍‍ථා‍ප‍න‍ය ‍ක‍ර ‍ති‍බී‍ම‍යි.  Cyborg ‍නැ‍ත‍හොත්‍ ‍අ‍ප ‍සැ‍ම  දන්‍‍නා ‍අර්‍ධ ‍මි‍නිස්‍, ‍අර්‍ධ ‍යාන්‍ත්‍රි‍ක Victor Stone ‍නම්‍ ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර‍යා ‍නිර්‍මා‍ණ‍ය ‍වු‍නේ ‍මේ පර්‍යේ‍ෂ‍ණා‍ගා‍ර‍යෙ‍නි. ‍ඔ‍හු ‍ඉ‍තා ‍ඛේ‍ද‍නී‍ය ‍අ‍න‍තු‍ර‍ක‍ට ‍මු‍හු‍න ‍පෑ‍ම ‍නි‍සා ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍ශ‍රී‍ර‍ය ‍වි‍නා‍ශ ‍වූ අ‍ත‍ර ‍ප‍සු‍ව ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍ශ‍රී‍ර ‍කො‍ටස්‍ ‍ලෙ‍ස‍ට ‍න‍වී‍න ‍තාක්‍‍ෂ‍නි‍ක ‍උ‍සස්‍ ‍තත්‍‍ව‍යේ ‍ආ‍යු‍ධ ‍ස‍වි ‍ක‍ර‍න ‍ල‍දී. එ‍ම‍ගින්‍ ‍ඔ‍හු ‍නැ‍වැත්‍‍වි‍ය ‍නො‍හැ‍කි ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර‍යෙක්‍ ‍බ‍ව‍ට ‍පත්‍ ‍වි‍ය. 
 
Lex Luthor and LexCorp
Lex Luthor ‍දි‍ගු ‍කා‍ල‍ය‍ක ‍සි‍ට ‍ක‍ට ‍ක‍තා ‍ව‍ල‍ට ‍අ‍නු‍ව  Batman Vs. Superman ‍එ‍කේ ප්‍ර්‍ධා‍න ‍ච‍රි‍ත‍ය‍කි. ස‍ම‍හ‍ර ‍වි‍ට ‍අ‍නු ප්‍ර‍ධා‍න ‍දුෂ්‍‍ඪ‍යා‍ද ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍? ‍‍න‍මුත්‍ ‍අධ්‍යක්‍‍ෂ‍ක Zack Snyder ‍ඉ‍දි‍රි DC ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ස‍ද‍හා ‍ච‍රි‍ත ‍ලෑස්‍‍ති ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍ය‍න ‍ව‍ගක්‍ ‍පෙ‍නෙන්‍‍න‍ට ‍ති‍බේ. ‍ආ‍රං‍‍චි ‍මා‍ර‍ග ‍ව‍ල‍ට ‍අ‍නු‍ව Lex Luthor ‍‍ගේ ච‍රි‍ත‍ය Bryan Cranston ‍හෝ Mark Strong ‍ය‍න ‍දෙ‍දෙ‍නා‍ගෙන්‍ ‍එක්‍‍කෙ‍නෙක්‍ ‍ර‍ග ‍දක්‍‍වා‍වී. ‍ඒ ‍එක්‍‍ක‍ම Tom Hanks ‍ද ‍නිෂ්‍‍පා‍ද‍ක‍ගෙන්‍ ‍ත‍මා‍ට‍ද ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍යේ ‍ච‍රි‍ත‍යක්‍ ‍ල‍බා ‍දෙ‍න ‍ලෙ‍ස ‍අ‍සා ‍ති‍බෙ‍න‍වා. 
 
Batman and Wayne Enterprises
 
Man of Steel ‍එ‍කේ Lex Luthor‍ව ‍ප‍ම‍නක්‍ ‍ලෑස්‍‍ති ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍නෑ, Bruce Wayne ‍ගේ Wayne Enterprises එ‍ක‍ද ‍ලෑස්‍‍ති ‍ක‍ර‍ලා ‍ති‍ය‍ලා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍කෙ‍සේ ‍වෙ‍තත්‍ ‍කො‍හො‍ම ‍හෝ ‍කු‍ම‍ට‍ද ‍මේ ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර ‍ච‍රි‍ත 2‍ක ‍එ‍ක‍ම ‍ සි‍න‍මා ‍ප‍ට‍ය‍ක ‍එන්‍‍නේ ‍ය‍න ‍ව‍ග ‍ත‍ව‍ම ‍දන්‍‍නේ ‍නෑ. 
 
Booster Gold and Blaze Comics
Booster Gold ‍ය‍නු 25 ‍වෙ‍නි ‍සි‍ය‍ව‍සේ ‍අ‍ධි ‍තාක්‍‍ෂ‍නි‍ක ‍උ‍ප‍ක‍ර‍න ‍භා‍වි‍ත‍යෙන්‍ ‍කා‍ල‍ ‍ත‍ර‍න‍ය ‍ක‍ර‍මින්‍ ‍ඔ‍හු‍ගේ  රො‍බෝ ‍ඇ‍දුම්‍ ‍යො‍දා ‍ගෙ‍න ‍අ‍ප‍රා‍ධ ‍ව‍ල‍ට ‍එ‍රෙ‍හි‍ව ‍ත‍නි‍ව ‍ස‍ටන්‍ ‍ක‍ර‍න ‍සු‍පි‍රි ‍වී‍ර‍යෙ‍කි. ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍හො‍ද‍ම ‍මි‍තු‍රා ‍ මෙන්‍‍ම ‍ස‍හ‍ය‍ක‍යා ‍වන්‍‍නේ Blue Beetle‍ය. Booster Gold ‍‍ය‍න ‍ච‍රි‍ත‍ය ‍නි‍ප‍ද ‍වු‍යේ Benjamin Lindgren ‍හා  Martin Kramer ‍ය‍න ‍දෙ‍ප‍ල‍යි. 
 
Brianiac
Brainiac‍ ය‍නු Superman ‍කි‍හි‍ප ‍ව‍තා‍වක්‍ ‍ස‍ටන්‍ ‍ක‍ල  Colu ‍නම්‍ ග්‍ර්‍හ‍යේ ‍සු‍පි‍රි ‍මො‍ල‍කා‍ර ‍පි‍ට‍සක්‍‍ව‍ල ‍ජී‍වි‍යෙ‍කි.  ඇත්‍‍තෙන්‍‍ම ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍අ‍ධි ‍මා‍න‍සි‍ක ‍හැ‍කි‍යා‍වන්‍ ‍නි‍සා ‍ඔ‍හු‍ට ප්‍ර්‍ති ‍වි‍රුද්‍‍ද‍යන්‍ ‍එක්‍‍ක ‍ස‍ටන්‍ ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍අ‍සී‍මිත්‍ හැ‍කි‍යා‍වක්‍ ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ‍ක ‍පැ‍ව‍සී‍ම‍ට ‍අ‍මා‍රු ‍දෙ‍ය‍කි. ‍ඔ‍හු‍ගේ ‍ම‍න‍ස ‍තු‍ල ‍ති‍බෙ‍න ‍හැ‍කි‍යා‍ව ‍හා ‍දෙ‍නු‍ම ‍උ‍ප‍යෝ‍ගී ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍ඌ‍ට ‍හු‍ගාක්‍ ‍න‍ග‍ර ‍බෝ‍තල්‍ ප්‍ර්‍මා‍න‍ය‍ට ‍හ‍කු‍ලා ‍උ‍ගේ ‍හිස්‍ ‍ක‍බ‍ල ‍තු‍ල ‍ර‍ද‍වා ‍ගෙ‍න ‍යා‍ම‍ට ‍ප‍වා ‍පු‍ලු‍වන්‍. ‍ එ‍ය‍ට Krypton‍ද ‍ඇ‍තු‍ලත්‍. ‍ඌ Justice League ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ප්‍ර්‍ධා‍න ‍දුෂ්‍‍ට‍යෙක්‍ ‍වෙන්‍‍න ‍පු‍ලු‍වන්‍. 
 
 
Tony Gallo and Utopia Casino
Tony Gallo ‍ය‍නු ‍‍නෙ‍වා‍ඩා ‍ව‍ල ‍හෝ‍ටල්‍ ‍ක‍රු‍වෙ‍කි. ‍ඔ‍හු ‍ව‍ස‍ර ‍ග‍න‍න‍ක‍ට ‍පෙ‍ර  New Troy ‍අ‍ග‍න‍ග‍ර‍ය ‍මැ‍ද  Utopia Casino ‍එ‍ක ‍ආ‍රම්‍‍භ ‍කෙ‍රු‍වා. ‍මො‍හු ‍හා Lex Luthor ‍‍අ‍ත‍ර ‍සම්‍‍බන්‍‍ධ‍තා ‍ති‍යෙ‍න‍වා. 
 
WGBS News
Galaxy Communications(‍විෂ්‍‍ව ‍සන්‍‍නි‍වේ‍ද‍ක‍යෝ)  ‍ලෝ‍ක‍යේ ප්‍ර්‍ධා‍න ‍පෙ‍ලේ ‍දු‍ර‍ක‍ත‍න ‍සන්‍‍නි‍වේ‍ද‍න  ස‍මා‍ග‍ම‍කි. Galaxy Communications ‍කේ‍බල්‍ ‍සේ‍ව‍ය ‍හා ‍දු‍ර‍ක‍ත‍න ‍සේ‍ව‍ය ‍ය‍න ‍දෙ‍ක‍ම ‍අ‍ග‍නු‍ව‍ර‍ට ‍ස‍ප‍ය‍න‍වා.  ‍එ‍හි ‍පු‍ලුල්‍ ‍ක‍ලා‍ප ‍අං‍‍ශ‍ය‍කුත්‍ ‍ති‍බෙ‍න ‍අ‍ත‍ර ‍එ‍ය ‍ඇ‍ම‍රි‍කා‍නු‍වන්‍‍ට ‍කේ‍බල්‍ ‍හා ‍ඩි‍ජි‍ටල්‍ ‍රූ‍ප‍වා‍හි‍නි ‍සේ‍වා‍ව  ‍ස‍ප‍ය‍න‍වා. 
‍මේ‍වා ‍එන්‍‍න ‍ති‍යෙ‍න ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍අ‍නු‍මා‍න ‍ච‍රි‍ත‍යි. ‍ඔ‍ය‍ගොල්‍‍ලෝ ‍ව‍ඩාත්‍ ‍කැ‍ම‍ති ‍ච‍රිත  Justice League ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍දක්‍‍න‍ට ‍ලැ‍බෙ‍යි‍ද? ‍වෙ‍න ‍අ‍ලුත්‍ ‍ච‍රි‍ත ‍මෙ‍ය‍ට ‍එක්‍ ‍වෙ‍යි‍ද? ‍ඒ ‍ක‍වු‍රුන්‍‍ද? මේ ‍හැ‍ම ‍එ‍ක‍ට‍ම  පි‍ලි‍තු‍රු ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍ආ‍ව‍ම ‍දැ‍න ‍ගන්‍‍න ‍ලැ‍බෙ‍යි. ‍එ‍ත‍කන්‍ ‍ඉ‍ව‍සන්‍ ‍ඉ‍මු……. 

11 thoughts on “Justice League එකට කවුරු ඉදී ද? මොනවා තියේවි ද?

 • January 17, 2014 at 5:44 PM
  Permalink

  ela ela Sirajayo… niyametama wade deela thiyenawa…

 • January 6, 2014 at 5:17 PM
  Permalink

  patta mchn maara watina lipiyak

 • January 6, 2014 at 9:53 AM
  Permalink

  pattane ban film eka baluwata kavuda ohoma deyak gana hituwe

 • January 5, 2014 at 6:37 PM
  Permalink

  යකෝ චිත්‍රපටි වල මෙහෙම හංගපු ඒවත් තියෙනවද ඕයි ඉස්සරහට ඒන ඒව ගැන. මාරයි ඈ!

 • January 4, 2014 at 11:55 AM
  Permalink

  එල කොල්ලෙක්නේ
  ලිපිය එලටම තියනවා මචෝ
  දිගටම ලියහන්
  ජය !

 • January 3, 2014 at 5:48 PM
  Permalink

  ‍ඔව්‍ ‍ඔව්‍, ‍සු‍පි‍රි ‍ගේ‍මක්‍ ‍ති‍යේ.
  ස්‍‍තූ‍ති‍යි ‍ස‍හෝ.

 • January 3, 2014 at 5:47 PM
  Permalink

  ‍ඒ ‍ගැ‍න ‍නම්‍ ‍ආ‍රං‍‍චි‍යක්‍ ‍නෑ ‍ස‍හෝ.

 • January 2, 2014 at 5:53 PM
  Permalink

  මරු ලිපිය සහෝ… මම ආයි සුපිරි මිනිසාගේ කතාව බලන්නයි හදන්නේ මේ සැලවුනු කතා දකින්න….

 • January 2, 2014 at 11:11 AM
  Permalink

  adee arrow ndda?

 • January 2, 2014 at 8:30 AM
  Permalink

  පේන හැටියට Avenger 02-03 එකට DCලගෙන් සුපිරි ගේමක් හම්බෙයි වගේ.. පට්ට…

  ස්තූතියි සහෝ……

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!