ජූ‍හී ‍චව්‍‍ලා‍ගේ ‍හො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍ආ‍ග‍ම‍න‍ය….

M_Id_444079_juhi-chawla-1

අ‍ද ‍මා ‍ඔ‍බ‍ලා‍ට ‍කි‍යන්‍‍න‍ට ‍‍යන්‍‍නේ ‍ල‍ග‍ක‍දී ‍ආ‍රං‍‍චි ‍වූ ‍බො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍සි‍න‍මා‍ව ‍හා ‍ස‍බැ‍දි 90 ‍ද‍ශ‍ක‍යේ ඉ‍තා ‍ජ‍නප්‍රි‍ය ‍නි‍ලි‍යක්‍ ‍හා ‍බැ‍දු‍නු ‍පු‍ව‍තක්‍ ‍සම්‍‍බන්‍‍ද‍ව‍යි. ‍එ‍ම ‍නි‍ලි‍ය ‍නම්‍ “‍ජූ‍හී ‍වව්‍‍ලා” ‍ය. ස‍ම‍හ‍ර වි‍ට‍ඔ‍යා‍ල ‍ඇ‍ය‍ව ‍නො‍දන්‍‍න‍වා ‍වු‍ව‍ද ‍වි‍ය ‍හැ‍ක. ‍ඒ ‍කෙ‍සේ ‍වෙ‍තත්‍ ‍ඇ‍ය ‍සි‍න‍මා‍ව‍ට ‍පැ‍මි‍නි ‍ආ‍කා‍ර‍ හා ‍ඇ‍ය‍ගේ ‍සි‍න‍මා ‍ජී‍වි‍ත‍ය ‍පි‍ලි‍බ‍ද‍ව ‍තො‍ර‍තු‍රු ‍බි‍දක්‍ ‍‍මා  ‍ඔ‍බ ‍හ‍මු‍වේ ‍ත‍බන්‍‍නම්‍. 1984 ‍ව‍ස‍රේඉන්‍‍දී‍ය ‍රූ‍රැ‍ජි‍න ‍කි‍රු‍ල ‍දි‍නා ‍ගැ‍නී‍මත්‍ ‍ස‍ම‍ග ‍ඇ‍ය‍ට ‍බො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍සි‍න‍මා‍ව‍ට ‍අ‍ව‍තීර්‍න ‍වී‍ම‍ට ‍අ‍වස්‍‍තා‍ව උ‍දා ‍වූ ‍අ‍ත‍ර ‍එ‍සේ ‍අ‍ව‍තීර්‍න ‍වූ ‍ඇ‍ය‍ව ප්‍රේක්‍ෂ‍ක‍යා ‍හ‍දු‍නා ‍ගත්‍‍තේ 1986 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “‍සුල්‍‍තා‍නාත්‍” ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍හ‍ර‍හා‍ය. ‍ප‍සු‍ව ‍ඇ‍ය ‍වෘත්‍‍තී‍ය ‍රං‍‍ග ‍ශිල්‍‍පි‍නි‍යක්‍ ‍බ‍ව‍ට ‍පත්‍ ‍ක‍ලේ 1988 ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “Qayamat Se Qayamat Tak” ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍හ‍ර‍හා‍ය. ‍එ‍හි ‍ර‍ග‍පෑ‍ම ‍වෙ‍නු‍වෙන්‍ ‍ඇ‍ය‍ට ව‍ස‍රේ ‍න‍ව‍ක‍නි‍ලි‍ය‍ට ‍හි‍මි ‍ෆිල්‍ම්‍ ‍ෆෙ‍යාර් ‍සම්‍‍මා‍න‍ය‍ද ‍හි‍මි ‍වි‍ය. ‍එ‍තැන්‍ ‍ප‍ටන්‍ ‍1993 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “Darr‍”  ‍හා “Hum Hain Rahi Pyar Ke” , 1997 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “Yes Boss”  ‍හා “Ishq‍” , 1998 ව‍ස‍රේ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “Duplicate‍” , 2000 ‍ව‍ස‍රේ ‍ති‍ර‍ග‍ත ‍වූ “Phir Bhi Dil Hai Hindustani” ‍වැ‍නි චිත්‍ර‍ප‍ට ‍ඇ‍ය‍ගේ ‍සි‍න‍මා ‍දි‍වි‍යේ ‍ඉ‍තා ‍වැ‍ද‍ගත්‍ ‍සන්‍ධි‍ස්‍‍තා‍න ‍වි‍ය.

ම‍ම ‍අ‍ද ‍කි‍යන්‍‍න‍ට ‍යන්‍‍නේ ‍දැ‍න‍ට 46 ‍වැ‍නි ‍වි‍යේ ‍ප‍සු‍ව‍න ‍එ‍ම ‍නි‍ලි‍ය‍ට ‍උ‍දා ‍වූ ‍වා‍ස‍නා‍වක්‍ ‍බ‍දු  අ‍වස්‍‍තා‍වක්‍ ‍පි‍ලි‍බ‍ද‍ව‍යි. ‍එ‍නම්‍ ‍ඇ‍ය‍ට ‍හො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට‍ය‍ක ‍ර‍ග ‍පෑ‍ම‍ට ‍අ‍වස්‍‍තා‍ව ‍උ‍දා ‍වී‍ම‍යි. මෙ‍ම‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ‍එ‍සේ ‍මෙ‍සේ ‍කෙ‍නෙක්‍‍ගේ ‍අ‍තින්‍ ‍නිර්‍මාණ‍ය ‍වී‍මක්‍ ‍නො‍වේ. ‍ලෝ ප්‍ර්‍ක‍ට ‍සි‍න‍මා අධ්‍යක්‍ෂ‍ව‍ර‍ය‍කු, ‍නිෂ්‍පා‍ද‍ක‍ය‍කු, ‍මෙන්‍‍ම ‍ති‍ර ‍පි‍ට‍පත්‍ ‍ර‍ච‍ක‍ය‍කු ‍ව‍න “Steven Spielberg” ‍ගේනිර්‍මාණ‍යක්‍ ‍වී‍ම‍යි. The Hundred Foot Journey ‍ලෙ‍ස ‍නම්‍ ‍ක‍ර ‍ඇ‍ති ‍මේ ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ” Richard C.Morais” ‍වි‍සින්‍ ‍ර‍චි‍ත ‍ඒ ‍න‍මින්‍‍ම ‍යුත්‍ ‍න‍ව‍ක‍තා‍ව ‍පා‍ද‍ක ‍ක‍ර ‍ග‍නි‍මින්‍ ‍නිර්‍මාණ‍ය ‍කි‍රී‍මක්‍‍ය.

ඔස්‍‍කාර් ‍සම්‍‍මා‍න‍ලාභී‍ ‍‍සි‍න‍මා ‍අධ්‍යක්‍ෂ‍ක “Lasse Hallström” ‍මෙ‍ය ‍අධ්‍යක්‍ෂ‍න‍ය ‍ක‍ර‍නු ‍ල‍බ‍න  අ‍ත‍ර ‍නිෂ්‍පා‍ද‍න‍ය ” Steven Spielberg ” ‍ස‍ම‍ග “Oprah Winfrey” ‍ස‍හ ” Juliet Blake ” ‍වි‍සින්‍ ‍සි‍දු ක‍ර‍නු‍ල‍බ‍යි. ‍සං‍‍ගී‍ත‍ය ‍ඔස්‍‍කාර් ‍සම්‍‍මා‍න‍ලාභි‍ ” A.R.Rahman “‍වි‍සින්‍ ‍සි‍දු ‍ක‍ර‍නු ‍ල‍බ‍යි. ‍මෙ‍හි ‍ජූ‍හී චව්‍‍ලා ‍ස‍ම‍ග ‍හො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍නි‍ලි ” Helen Mirren ” , Manish Dayal , Om Puri ,Charlotte Lebon හා Amit Shah  The Hundred Foot Journey ‍ස‍ද‍හා ‍රං‍‍ග‍න‍යෙන්‍ ‍දා‍ය‍ක ‍වෙ‍න‍වා.

මෙ‍හි ‍ක‍තා‍ව ‍ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍යන්‍‍නේ, ප්‍රිං‍‍ශ‍ය‍ට ‍සං‍ක්‍ර්‍ම‍න‍ය ‍වී ‍න‍ව ‍ජී‍වි‍ත‍යක්‍ ‍ආ‍රම්‍භ ‍කි‍රී‍ම‍ට ‍සි‍තා ‍සි‍ටි‍න ඉන්‍‍දී‍ය ‍ප‍වු‍ලක්‍ ‍ව‍ටා‍ය. ‍ද‍කුණු‍ ප්‍රිං‍‍ශ‍යේ ‍කු‍ඩා ‍න‍ග‍ර‍ය‍ක ‍කු‍ඩා ‍ඉන්‍‍දී‍ය ‍අ‍වන්‍‍හ‍ලක්‍ ‍ඔ‍වුන්‍ ‍ආ‍රම්‍භ‍ක‍ර‍යි. එ‍ම ‍අ‍වන්‍‍හ‍ල ‍ඉ‍දි‍රි‍පි‍ට ප්‍රිං‍‍ශ‍ ‍අ‍වන්‍‍හ‍ලක්‍‍ද ‍ප‍වත්‍‍වා‍ගෙ‍න ‍ය‍යි. ‍එ‍හි ‍හි‍මි‍කා‍රි‍ය ‍හා ‍ඉන්‍‍දී‍ය ‍ප‍වු‍ල ‍අ‍ත‍ර ‍ඇ‍ති ‍ව‍න ‍ගැ‍ටුම්‍ ‍පා‍ද‍ක ‍ක‍ර‍ගෙ‍න ‍මේ  The Hundred Foot Journey ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍යේ ‍ක‍තා‍තේ‍මා‍ව ග‍ලා‍ගෙ‍න ‍ය‍යි. ‍ඉන්‍‍දී‍ය ‍අ‍වන්‍‍හ‍ලේ ‍හි‍මි‍ක‍රු ‍ලෙ‍ස, ‍ Om Puri ‍ද ඔ‍හු‍ගේ ‍බි‍රි‍ය ‍ලෙ‍ස “‍ජූ‍හී ‍චව්‍‍ලා” ‍ද ‍පණ පො‍ව‍නු ‍ල‍බ‍න ‍අ‍ත‍ර ප්‍රිං‍‍ශ‍ ‍අ‍වන්‍‍හ‍‍ලේ ‍හි‍මි ‍කා‍රි‍ය ‍ලෙ‍ස ” Helen Mirren ” ‍රං‍‍ගනයේ‍යෙ‍දෙ‍යි. 2014 වසරේ ‍අ‍ගෝස්‍‍තු 8 ‍වැ‍නි‍දා ‍සි‍ට ‍මෙ‍ම ‍චිත්‍ර‍ප‍ටි‍ය ප්‍ර්‍දර්‍ශ‍න‍ය ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත‍ය.

2 thoughts on “ජූ‍හී ‍චව්‍‍ලා‍ගේ ‍හො‍ලි‍වුඩ්‍ ‍ආ‍ග‍ම‍න‍ය….

 • December 17, 2013 at 6:50 PM
  Permalink

  නියමයි සහෝ
  දිගටම මේ වගේ දේවල් දෙන්න
  එළ !!!!

 • December 15, 2013 at 9:17 PM
  Permalink

  thanks Sirajayo apiwa meka gana danuwath kalata…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!