Noah (2014) – මහා ජලගැල්මෙන් ලොව සොදාහාරින්න….

ම‍ම ‍නම්‍ ‍‍හි‍තන්‍‍නේ ‍මේ ‍කි‍යන්‍‍න ‍ය‍න ‍ස‍ල‍රු‍වේ ‍ක‍තා ‍තේ‍මා‍ව ‍ගැ‍න ‍බො‍හෝ ‍කට්‍‍ටි‍ය ‍දන්‍‍න‍වා ‍ඇ‍ති. ‍වි‍ශේෂ‍යෙන්‍ ‍ක‍තෝ‍ලි‍ක ‍කට්‍‍ටි‍ය ‍‍මේ‍ක ‍අ‍නි‍වා ‍දන්‍‍න ‍ක‍තා‍වක්‍. ‍ඒ ‍ත‍මා ‍නෝ‍වා ‍ස‍හ ‍ම‍හ ‍ජ‍ල ‍ගැල්‍‍ම ‍පි‍ලි‍බ‍ද ‍ක‍තා‍වා. ‍බ‍යි‍බ‍ල‍යේ ‍පු‍රාණ ‍ගි‍වි‍සු‍මේ ‍එ‍න ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍ක‍තා‍වක්‍ ‍ත‍මා ‍මේ‍ක. ‍

‍ක‍තා‍ව ‍පි‍ලි‍බ‍ද ‍කෙ‍ටි‍යෙන්‍ ‍හ‍දුන්‍ව‍න‍වා ‍නම්‍ ‍මෙන්‍‍න ‍‍මෙ‍හෙ‍ම‍යි ‍ක‍තා‍ව. ‍ලෝ‍ක‍ය ‍මැව්‍‍වා‍ට ‍ප‍සු‍ව ‍ටි‍ක ‍කා‍ල‍යක්‍ ‍ය‍න ‍වි‍ට ‍දෙ‍වි‍යන්‍ ‍ව‍හන්‍‍සේ‍ට ‍දැ‍නෙන්‍‍න ‍ගන්‍‍න‍වා ‍ලෝ‍ක‍යේ ‍ජ‍න‍යා ‍ජ‍රා ‍ජීර්‍න ‍වී ‍වැ‍ර‍දි ‍ක‍ට‍යු‍තු ‍ව‍ල‍ට ‍බො‍හෝ ‍සෙ‍යින්‍ ‍නැඹු‍‍රු ‍වී ‍ඇ‍ති ‍බ‍ව. ‍ඒ ‍නි‍සා ‍මෙ‍ය ‍පි‍රි‍සි‍දු ‍ක‍ල ‍යු‍තු ‍යැ‍යි ‍උන්‍‍ව‍හන්‍‍සේ ‍සි‍ත‍න‍වා. ‍එ‍හි ප්‍රි‍තිඵ‍ල‍යක්‍ ‍ලෙ‍ස ‍නෝ‍වා ‍නම්‍ ‍ය‍හ‍පත්‍ ‍පුද්‍‍ග‍ල‍යෙ‍කු ‍තෝ‍රා ‍ගෙ‍න ‍ඔ‍හු‍ට ‍ම‍හා ‍විශා‍ල ‍නෞ‍කා‍වක්‍ ‍ත‍නන්‍‍න‍ට ‍උ‍ප‍දෙස්‍ ‍දෙ‍න‍වා. ‍මු‍ල‍දී ‍කි‍සිත්‍ ‍ව‍ට‍හා ‍නො‍ගන්‍‍නා ‍නෝ‍වා ‍ප‍සු‍ව ‍දෙ‍වි‍යන්‍ ‍ව‍හන්‍‍සේ‍ගේ ‍කැ‍මැත්‍‍ත‍ට ‍එ‍ක‍ග ‍වී ‍නැ‍ව ‍සා‍දන්‍‍න‍ට ‍ගන්‍‍න‍වා. ‍ප‍වු‍ලේ ‍අ‍ය‍ගෙන්‍‍ද ‍ඔ‍හු‍ට ‍නො‍ම‍ද ‍ස‍හ‍ය ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා. ‍‍නෞ‍කා‍ව ‍සා‍ද‍න ‍වි‍ට ‍නෝ‍වා‍ට ‍වි‍වි‍ද ‍ක‍ර‍ද‍ර ‍ව‍ල‍ට ‍මු‍හු‍න ‍දෙන්‍‍න‍ට ‍සි‍දු ‍ව‍න‍වා. ‍මො‍හු ‍මේ ‍සි‍යල්‍‍ල ‍වි‍ද ‍ද‍රා ‍ගෙ‍න ‍මෙ‍ය ‍සාර්ථකව ‍සා‍දා ‍නි‍ම ‍ක‍ර‍න‍වා. ‍ප‍සු‍ව ‍නෝ‍වා‍ට ‍උ‍ප‍දෙස්‍ ‍ලැ‍බෙ‍න‍වා ‍ප‍වු‍ලේ ‍සැ‍ම ‍ස‍ම‍ග ‍නෞ‍කා‍ව‍ට ‍ප‍දිං‍‍චි‍ය‍ට ‍යෑ‍ම‍ට. ‍ඒත්‍ ‍එක්‍‍ක‍ම ‍ලෝ‍ක‍යේ ‍නන්‍ ‍දෙ‍සින්‍ ‍සි‍ටි‍න ‍වි‍විධ ‍ස‍තුන්‍ ‍වර්‍ග, ‍කු‍රු‍ලු ‍වර්‍ග, ‍උ‍ර‍ග ‍වර්‍ග ‍යා‍නා‍දී‍ය ‍ජෝ‍ඩු ‍වශ‍යෙන්‍ ‍නෞ‍කා‍ව‍ට ‍පැ‍මි‍නෙ‍න‍වා. ‍සි‍යල්‍‍ලන්‍ ‍එ‍ය‍ට ‍ගො‍ඩ‍වූ ‍ප‍සූ ‍ම‍හා ‍වැස්‍‍සක්‍ ‍ස‍මි‍දා‍නන්‍ ‍ව‍හන්‍‍සේ ‍නෝ‍වා‍ට ‍ප‍ව‍ස‍න‍වා, ‍ත‍වත්‍ ‍ද‍වස්‍ 7‍කින්‍ ‍මේ ‍පො‍ල‍ව ‍ම‍ත ‍ද‍හ‍වල්‍ ‍ස‍තළි‍‍සක්‍ ‍ස‍හ ‍රාත්‍රී ‍ස‍තළි‍‍සක්‍ ‍වැ‍සි ‍වස්‍‍ස‍වා ‍උන්‍ ‍ව‍හන්‍‍සේ ‍මැ‍වූ ‍සි‍යල්‍‍ල  ‍පො‍ලෝ ‍ත‍ල‍යෙන්‍ ‍ඉ‍වත්‍ ‍ක‍ර‍න ‍බ‍ව. ‍ප‍සු‍ව ‍උන්‍ ‍ව‍හන්‍‍සේ ‍පැ‍ව‍සූ ‍ප‍රි‍දි ‍සි‍යල්‍‍ල ‍සි‍දු ‍වි‍ය. ‍ම‍හා ‍වැස්‍‍ස ‍නි‍සා ‍ඇ‍ති ‍වූ ‍ම‍හා ‍ජ‍ල ‍ගැල්‍‍ම ‍ද‍වස්‍ 150‍ක‍ට ‍ප‍සු‍ව ‍බැ‍ස ‍ගි‍ය ‍අ‍ත‍ර ‍මි‍හි‍පි‍ට ‍කි‍සි‍වක්‍ ‍ඉ‍ති‍රි ‍නො‍වු ‍අ‍ත‍ර ‍ප‍සු‍ව ‍නෝ‍වා‍ගේ ‍ප‍රම්‍‍ප‍රා‍‍වේ ‍කට්‍‍ටි‍ය ‍මි‍හි‍පි‍ට ‍පැ‍ති‍ර ‍ගි‍ය ‍අ‍ත‍ර ‍එ‍හි ‍සි‍ටි ‍ස‍තුන්‍ ‍ගේ ‍ප‍රම්‍‍ප‍රා ‍එ‍තැන්‍ ‍සි‍ට ‍ආ‍රම්‍භ ‍වි‍ය .

Emma-Watson-and-Logan-Lerman-in-Noah

‍මේ ‍විස්‍‍ත‍ර‍යෙන්‍ ‍ඔ‍යා‍ල‍ට ‍මෙ‍ම ‍ස‍ල‍රු‍ව ‍පි‍ලි‍බ‍ද ‍ඉ‍ගි‍යක්‍ ‍ල‍බා ‍ගන්‍‍න‍ට ‍පු‍ලු‍වන්‍ ‍වෙ‍යි ‍කි‍ය‍ලා ‍හි‍ත‍න‍වා. ‍දැන්‍ ‍ස‍ල‍රු‍වේ ‍න‍ලු ‍නි‍ලි‍යන්‍ ‍ගැ‍න ‍පො‍ඩි ‍හැ‍දින්‍‍වී‍මක්‍ ‍ක‍ර‍න‍වා ‍නම්‍ Russell Crowe, Jennifer Connelly,Emma Watson, Logan Lerman, Anthony Hopkins ‍ව‍ගේ ප්‍රි‍සිද්‍ධ ‍න‍ලු ‍නිළි‍ ‍කැ‍ලක්‍ ‍මේ ‍ස‍ල‍රු‍ව‍ට ‍සම්‍‍බන්‍ධ ‍වී ‍සි‍ටි‍න‍වා.  Russell Crowe ‍නෝ‍වා‍ගේ ‍ච‍රි‍ත‍ය‍ට ‍පණ ‍පො‍ව‍නු ‍ල‍බ‍න‍වා. ‍මෙ‍ය ‍අධ්‍යක්ෂණය ‍ක‍ර‍නු ‍ල‍බන්‍‍නේ  Darren Aronofsky ‍වි‍සි‍නි.

‍ල‍බ‍න ‍ව‍ස‍රේ ‍එ‍නම්‍ ‍හ‍රි‍ය‍ට ‍කිව්‍‍වොත්‍ 2014 ‍ව‍ස‍රේ ‍මාර්තු 28 ‍ව‍න ‍දි‍න ‍මෙ‍ය ‍නි‍කුත්‍ ‍වී‍ම‍ට ‍නි‍ය‍මි‍ත‍යි. Adventure, Drama, Fantasy  ‍ය‍න ‍ග‍න‍ය‍ට ‍මෙ‍ය ‍අන්තර්ගත ‍වී ‍ති‍යෙ‍න‍වා. ‍ඒ ‍නි‍සා ‍මෙ‍ය ‍නැ‍රඹී‍‍ම‍ට ‍අ‍ප‍ට 2014 ‍වෙ‍න‍කම්‍ ‍ඉ‍ව‍සන්‍‍න ‍වෙ‍න‍වා.

3 thoughts on “Noah (2014) – මහා ජලගැල්මෙන් ලොව සොදාහාරින්න….

 • February 18, 2014 at 1:13 PM
  Permalink

  Gladiator
  Russell Crowe

 • November 22, 2013 at 9:32 PM
  Permalink

  තනි ඇහැට ඇඩෙනව මේක අනිවා බලනව !

  බොහොම ස්තුතියි සහෝ ලිපියට.
  ජයවේවා !

 • November 21, 2013 at 1:37 PM
  Permalink

  niyamayi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!