වැඩිම ආදායමක් ඉපයූ Animation චිත්‍රපට….

ලෝකයේ සිනමාව එක එක අවදීන්වල විවිධ විවිධ නවමු තාක්ෂණය හමුවේ අපගේ රස වින්දනයේ සීමාව බොහොම ඉහළට ගෙනිහින් තියනවා. ඉස්සර අපි දැක්කේ මිනිසුන් රංගනයෙන් දායක වන සිතුවම්, නමුත් Pixar Studios සමාගම ලොව තිබෙන ඕනෙම දෙයක්, එහෙම කියන්නත් බැහැ ලෝකේ ඇති නැති මිනිස් සිතේ මතුවෙන ඕනෙම සිතුවිල්ලකට පණ දෙන්න මගක් නිර්මාණය කළා… ඒ තමයි පරිගණක සජීවිකරණ හා බදුන සිනමාව… ඒකට ඉතින් පින් අයිති වෙන්නේ ඕනේ Steve Jobs උත්තමයාව දොට්ට දැම්ම Apple ආයතනයේ ලොකු ලොක්කොන්ට තමා… ඒතුමා තමන්ගේ අප්‍රතිගත ධෛර්යය හා කැපවීම මෙයට මුසු නොකරන්නට අදත් සෙල්ලම් බඩු පණ ලබනවා, කෑම වැහි, ගොළු බෙලි රේස් වගේ අමුතු අමුතු දේවල් දකින්න නොලැබෙන්න ඉඩ තිබ්බා… 

අද කියන්න යන්නේ එතුමා ගැන නෙමෙයි එහෙම උපන් සජීවිකරණ සලරූ ඉතිහාසයේ වැඩිම ආදායමක් ඉපයූ චිත්‍රපටි 10 ගැන.

10Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012)

madagascar3_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : DreamWorks Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 33
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 145
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 216
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 747
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 21 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

09. Shrek Forever After (2009)

shrek4_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : DreamWorks Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 33
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 165
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 238
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 753
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 15 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

08. Shrek the Third (2007)

shrek3_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : DreamWorks Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 32
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 160
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 323
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 799
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 06 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

07. Ice Age:Continental Drift (2012)

iceage4_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : Blue Sky Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 35
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 95
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 161
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 877
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 42 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

06. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

iceage3_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : Blue Sky Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 27
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 90
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 197
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 887
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 28 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

05. Despicable Me 2 (2013)

despicableme2_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : Illumination Entertainment
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 28
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 76
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 364
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 905
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 05 වන ස්ථානයේ පවතී.
 • මෙය තවමත් රිදී තිරයේ තිරගත වන චිත්‍රපටයක් නිසා ආදායම වැඩි විය හැක. 

 

04. Shrek 2 (2004)

shrek2_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : DreamWorks Animation
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 33
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 150
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 441
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 920
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 01 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

03. Finding Nemo (2003)

findingnemo_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : Pixar Studios
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 44
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 94
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 381
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 937
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 04 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

02. The Lion King (1994)

lionking_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම : Disney Pictures
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 29
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 45
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 423
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 987
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 02වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

01. Toy Story 3 (2010)

toystory3_poster

 • නිෂ්පාදිත සමාගම :  Pixar Studios
 • ධාවන කාලය : පැය 1 මිනිත්තු 43
 • වියදම: ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200
 • ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 415
 • ලොව පුරා ඉපයූ ආදායම : ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.063
 • ඇමරිකා එකසත් ජනපදය තුල වැඩිම ආදායම් ලැබූ ලේඛනයේ මෙය 03 වන ස්ථානයේ පවතී.

 

 

ඔන්න ඔහොම තමයි සජීවිකරණ සිනමාවේ මුල් 10 ලියැවෙන්නේ, නමුත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ 11 වන ස්ථානයේ පසු වෙන්නේ ලගකදී අපි අතට පත් වුන Monsters University චිත්‍රපටය ඒ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 743 ලෝකය පුරාම උපයාගෙන, නමුත් තවමත් මෙය සිනමා ශාලා තුල විකාශය වෙනවා, ඒ නිසා මුල් 10 අතරට එන්න බැරි කමක් නැහැ කොයි වෙලාවේ හරි. ඒකත් Pixar ආයතනය විසින් කල චිත්‍රපටයක්. ඒ වගේම තමයි The Lion King (1994) චිත්‍රපටය පරිගණක යොදාගෙන සජීවිකරණ කල සලරුවක් නෙමෙයි, එය සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට නිර්මිත කාටුන් චිත්‍රපටයක්.

 

සමීර කරුණාරත්න

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

සමීර කරුණාරත්න has 84 posts and counting. See all posts by සමීර කරුණාරත්න

One thought on “වැඩිම ආදායමක් ඉපයූ Animation චිත්‍රපට….

 • November 6, 2013 at 11:47 PM
  Permalink

  great work..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!