එක් මිනිසෙක්, 1914 වසරේ චිත්‍රපට 35ක්….

Charles Chaplin

Charles Spencer chaplin
උපත -1889 අප්‍රේල් 16

විපත – 1977දෙසැම්බර් 25
Keystone Films – All made in 1914
Mack Sennett
The Keystone Film Company
Edendale, California
ක්යිස්ටෝන් චිත්‍රපට -1914 දී නිපදවූ සියලු චිත්‍රපට
මැක් සෙන්නෙට්
ක්යිස්ටෝන් චිත්‍රපට සමාගම
ඒඩන්ඩ්ලේ , කැලිෆෝනියා

 

01.Making a Living -(1914.Feb.02) IMDb 5.3

අධ්‍යක්ෂණය – Henry Lehrman

(සිංහල උපසිරසි සමඟ)

02.Kid Auto Races at Venice – (1914.Feb.07) IMDb 5.7
අධ්‍යක්ෂණය – Henry Lehrman
තිර රචනය – Henry Lehrman

(සිංහල උපසිරසි සමඟ)

03.Mabel’s Strange Predicament – (1914.Feb.09) IMDb 5.2
අධ්‍යක්ෂණය – Henry Lehrman and Mack Sennett
තිර රචනය – Henry Lehrman

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

04.Between Showers – (1914.Feb.28) IMDb 5.4
අධ්‍යක්ෂණය – Henry Lehrman
තිර රචනය – Reed Heustis

(සිංහල උපසිරසි සමඟ)

05.A Johnnie Film – (1914.March.02) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – George Nichols
තිර රචනය – Craig Hutchinson

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

06.Tango Tangles-Charlie’s Recreation(1914.March.09) IMDb 5.4
අධ්‍යක්ෂණය – Mack Sennett
තිර රචනය – Mack Sennett

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

07.His Favorite Pastime – (1914.March.16) IMDb 4.9
අධ්‍යක්ෂණය – George Nichols
තිර රචනය – Craig Hutchinson

(සිංහල උපසිරසි සමඟ)

08.Cruel, Cruel Love – (1914.March.26) IMDb 5.3
අධ්‍යක්ෂණය – George Nichols
තිර රචනය – Craig Hutchinson

(සිංහල උපසිරසි සමඟ)

09.The Star Boarder – (1914.April.04) IMDb 5.3
අධ්‍යක්ෂණය – George Nichols
තිර රචනය – Craig Hutchinson

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

10.Mabel at the Wheel – (1914.April.18) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Mabel Normand, Mack Sennett

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

11.Twenty Minutes of Love – (1914.April.20) IMDb 5.8
අධ්‍යක්ෂණය – Joseph Maddern, Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aEAEXguiomM[/youtube]

12.Caught in a Cabaret – (1914.April.27) IMDb 5.7
අධ්‍යක්ෂණය – Mabel Normand (?) and Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ukF4VGLyfzc[/youtube]

13.Caught in the Rain – (1914.May.04) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BqeXY2iDAMc[/youtube]

14.A Busy Day – (1914.May.07) IMDb 4.9
අධ්‍යක්ෂණය – Mack Sennett හෝ Charles Chaplin (?)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MWp0EteKBeA[/youtube]

15.The Fatal Mallet – (1914.June.01) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Mack Sennett

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BELG_5w0Rys[/youtube]

16.Her Friend the Bandit – (1914.June.04) IMDb 6.1
අධ්‍යක්ෂණය – Mack Sennett

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wgqp8hqB2rM[/youtube]

17.The Knockout – (1914.June.11) IMDb 5.8
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Avery

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=528CElzW2nA[/youtube]

18.Mabel’s Busy Day – (1914.June.13) IMDb 5.4
අධ්‍යක්ෂණය – Mabel Normand (?)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qe7Ir8l9wnc[/youtube]

19.A Mabel’s Married Life – (1914.June.20) IMDb 5.7
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin, Mabel Normand

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LIyZb3mWcZk[/youtube]

20.Laughing Gas – (1914.July.09) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=bkhQgBjQXJQ[/youtube]

21.The Property Man – (1914.Aug.01) IMDb 5.6
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jEFBxEnKLfw[/youtube]

22.The Face in the Bar Room Floor- (1914.Aug.10)IMDb 5.0
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Hugh Antoine d’Arcy (poem)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=I2T5BwcKnVE[/youtube]

23.Recreation – (1914.Aug.18) IMDb 5.1
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cXBDSU8kcuA[/youtube]

24.The Masquerader – (1914.Aug.27) IMDb 5.7
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cqTUqgLQ-BI[/youtube]

25.His New Profession – (1914.Aug.31) IMDb 5.9
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qV3uTfvS2ZU[/youtube]

26.The Rounders – (1914.Sept.07) IMDb 6.2
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TpdcHd5GupU[/youtube]

27.The New Janitor – (1914.Sept.24) IMDb 5.8
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7UNYqHkg1ws[/youtube]

28.Those Love Pangs – (1914.Oct.10) IMDb 5.2
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rtqLyJECYn8[/youtube]

29.Dough and Dynamite – (1914.Oct.26) IMDb 5.8
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aLq7dwRHjLM[/youtube]

30.Gentlemen of Nerve – (1914.Oct.29) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=71wtbdBw-hs[/youtube]

31.His Musical Career – (1914.Nov.07) IMDb 5.8
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HAhePB5fqx8[/youtube]

32.His Trysting Place – (1914.Nov.09) IMDb 6.2
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wU4xHT9z-Co[/youtube]

33.Tillie’s Punctured Romance – (1914.Nov.14) IMDb 6.8
අධ්‍යක්ෂණය – Mack Sennett

(සිංහල උපසිරැසි සමඟ)

34.Getting Acquainted – (1914.Dec.05) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t8SlyH533rY[/youtube]

35.His Prehistoric Past – (1914.Dec.07) IMDb 5.5
අධ්‍යක්ෂණය – Charles Chaplin
තිර රචනය – Charles Chaplin

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AryzpIzoGQo[/youtube]

One thought on “එක් මිනිසෙක්, 1914 වසරේ චිත්‍රපට 35ක්….

  • October 27, 2013 at 11:23 PM
    Permalink

    සුපිරි වැඩක් සහෝ මේ කළ දේ! මෙහෙම එකම තැනින් මේ සේරම දැකගන්න පහසුකමක් සැලසුවෙ නැතිනම් මේ එක එකක් ගාණෙ හොය හොයා බලන්න යන එක හරිම වෙහෙසකර වැඩක්! එනිසා මේ කළ උදව්වට බොහොම තුති! චාලි’ගේ සෙසු චිත්‍රපට සියල්ල උපසිරැසිගන්වා අවසන් වනතාක් මේ ගමන යමු නොසැලී…

    ජයෙන් ජය!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!