සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 34 | Without Me (By Halsey) | සිංහල උපසිරැසි සමඟ

“Without Me” යනු ඇමරිකානු ගායිකා Hasleyගේ නවතම ගීතයයි.මෙම ගීතය Capitol Records හරහා 2018 ඔක්තෝබර් මස 04වෙනි දින නිකුත් කෙරුණි.මෙම ගීතයට තනි වශයෙන් ගායනා කිරීමේ US Billboard Hot 100හි ලැයිස්තුවේ ඉහළ තැනක් ලබා ගැනීමට හැකිවුණි.මෙලෙස ජනප්‍රිය වූ ඇයගේ දෙවෙනි ගීතය ලෙසද ගත හැක.පළමු එක The Chainsmokers සමඟ ගායනා කළ Closer ගීතය වේ.
  • Released Date – October 04, 2018
  • Genre – Pop l R&B 
  • Length – 3.22min
  • Label – Capitol 
  • Song Writters – Ashley Frangipane,Edei,Brittany Amaradio,Amy Allen,Louis Bell,Justin Timberlake,Timothy Mosley,Scott Storch 
  • Producers – Louis Bell,Dylan Bauld 

 

– Album Art –

Lyrics
Found you when your heart was broke
I filled your cup until it overflowed
Took it so far to keep you close (Keep you close)
I was afraid to leave you on your own
I said I’d catch you if you fall
And if they laugh, then fuck ’em all (All)
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you can take advantage of me
Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why (yeah, I don’t know why)
Thinking you could live without me
Live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why (I don’t know why, yeah yeah)
Gave love ’bout a hundred tries (hundred tries)
Just running from the demons in your mind
Then I took yours and made ’em mine (made ’em mine)
I didn’t notice ’cause my love was blind
Said I’d catch you if you fall (fall)
And if they laugh, then fuck ’em all (all)
And then I got you off your knees
Put you right back on your feet
Just so you can take advantage of me
Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why (yeah, I don’t know why)
Thinking you could live without me
Live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why, yeah
You don’t have to say just what you did
I already know (I know)
I had to go and find out from them
So tell me how’s it feel (oh-woah)
Tell me how’s it feel sittin’ up there
Feeling so high but too far away to hold me
You know I’m the one who put you up there
Name in the sky
Does it ever get lonely?
Thinking you could live without me
Thinking you could live without me
Baby, I’m the one who put you up there
I don’t know why (yeah, I don’t know why)

සිංහල උපසිරැසි සමඟ ගීතය රසවිඳීමට

මෙතැනින්

පිවිසෙන්න

“හිතන් ඉන්නේ ඔබට මා නැතුව

ජීවත්විය හැකැයි කියාද,”

~පසියා~

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!