සිනමාවේ ගීත ලොවින් 194 | Mere Naam Tu | (Zero) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 

ගීතය සිංහල උපසිරැසි සමඟ රසවිඳීමට මෙතැනින් හෝ මෙතැනින්  හෝ මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

තාරක නුවන් දිල්හාර (131 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!