සිනමාවේ ගීත ලොවින් 194 | Mere Naam Tu | (Zero) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

 

ගීතය සිංහල උපසිරැසි සමඟ රසවිඳීමට මෙතැනින් හෝ මෙතැනින්  හෝ මෙතැනින් පිවිසෙන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!