පළමු පැය 24 තුල වැඩිම නැරඹූම් සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති චිත්‍රපට පූර්ව ප්‍රචාරක පටයන්

01Marvel Studios’ Avengers: Infinity War – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 නොවැම්බර් 29

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 230

02. IT – Official Teaser Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 මාර්තු 29

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 197

03. The Fate of the Furious – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 දෙසැම්බර් 11

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 139

04. Marvel’s Thor: Ragnarok – Teaser Trailer

 පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 අප්‍රේල් 10

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 136

05. Beauty and the Beast – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 නොවැම්බර් 14

 නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 127.6

06. Star Wars: The Last Jedi – Official Trailer 

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 ඔක්තෝබර් 09

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 120.1

 

07. Fifty Shades Darker – Official Trailer


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 සැප්තැම්බර් 13
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 114

 

08. Incredibles 2 – Official Teaser Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 නොවැම්බර් 19
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 113

 

09. Star Wars: The Force Awakens – Official Trailer


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2015 ඔක්තෝබර් 19
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 112

 

10. Marvel’s Captain America: Civil War – Official Trailer 2


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 මාර්තු 10

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 97.4


* 2017 දෙසැම්බර් 01 වනදා වන විට Facebook,Twitter හා YouTube හි තිබෙන දත්තයන් වලට අනුවය…

One thought on “පළමු පැය 24 තුල වැඩිම නැරඹූම් සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති චිත්‍රපට පූර්ව ප්‍රචාරක පටයන්

  • December 4, 2017 at 6:52 PM
    Permalink

    සුපිරියි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!