පළමු පැය 24 තුල වැඩිම නැරඹූම් සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති චිත්‍රපට පූර්ව ප්‍රචාරක පටයන්

01Marvel Studios’ Avengers: Infinity War – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 නොවැම්බර් 29

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 230

02. IT – Official Teaser Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 මාර්තු 29

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 197

03. The Fate of the Furious – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 දෙසැම්බර් 11

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 139

04. Marvel’s Thor: Ragnarok – Teaser Trailer

 පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 අප්‍රේල් 10

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 136

05. Beauty and the Beast – Official Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 නොවැම්බර් 14

 නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 127.6

06. Star Wars: The Last Jedi – Official Trailer 

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 ඔක්තෝබර් 09

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 120.1

 

07. Fifty Shades Darker – Official Trailer


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 සැප්තැම්බර් 13
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 114

 

08. Incredibles 2 – Official Teaser Trailer

පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2017 නොවැම්බර් 19
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 113

 

09. Star Wars: The Force Awakens – Official Trailer


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2015 ඔක්තෝබර් 19
නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 112

 

10. Marvel’s Captain America: Civil War – Official Trailer 2


පූර්ව ප්‍රචාරක පටය නිකුත් කල දිනය – 2016 මාර්තු 10

නැරඹූම් සංඛ්‍යාව(Views) – මිලියන 97.4


* 2017 දෙසැම්බර් 01 වනදා වන විට Facebook,Twitter හා YouTube හි තිබෙන දත්තයන් වලට අනුවය…

Saketha Pulasthi (1 Posts)


One thought on “පළමු පැය 24 තුල වැඩිම නැරඹූම් සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති චිත්‍රපට පූර්ව ප්‍රචාරක පටයන්

  • December 4, 2017 at 6:52 PM
    Permalink

    සුපිරියි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!