සන්සා ස්ටාක් ජෝන් ස්නෝට එරෙහි වේවිද (සන්සා ස්ටාක්ගෙ චරිතය ගැන සමාලෝචනයක්…) 

තරිඳු විශ්වනාත් (54 Posts)


3 thoughts on “සන්සා ස්ටාක් ජෝන් ස්නෝට එරෙහි වේවිද (සන්සා ස්ටාක්ගෙ චරිතය ගැන සමාලෝචනයක්…) 

  • July 23, 2017 at 9:27 AM
    Permalink

    බොහොම ස්තූතියි

  • July 23, 2017 at 7:21 AM
    Permalink

    “A Targaryen cannot be trusted”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *