සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | PART 02 | Manwa Laage

මෙයට පෙර මෙම ගීතය උපසිරසි සමඟ ලබාදී තිබුනත් ඒ දී තිබුනේ විනාඩි දෙකක් වූ පූර්ව ප්‍රචාරක ගීතයටයි. අද මේ අරගෙන ආවේ මෙහි විනාඩි 4ක් පුරා දිවෙන ගීතයයි. (ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න)

පෙර පලවූ මෙහි පූර්ව ප්‍රචාරක ගීතය.සිනමාවේ ගීත ලොවින් 09 | PART 01 | Manwa Laageh (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!