සිනමාවේ ගීත ලොවින් 103 | Tu Jahan | [Salaam Namaste] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

♪ මගේ සිතින් හිතුවේ කවුරුන්හෝ මගේම වෙන්න කියායි ♪

ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න
902343-ultron-prime-009

කසුන් උපේක්ෂ (23 Posts)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!