සිනමාවේ ගීත ලොවින් 96 | Neendh Churayi Meri | [Ishq] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්නd (36)

කසුන් උපේක්ෂ (23 Posts)


One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 96 | Neendh Churayi Meri | [Ishq] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • April 10, 2016 at 6:50 AM
    Permalink

    patta macho…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!