සිනමාවේ ගීත ලොවින් 81 | Aati Kya Khandala | [Ghulam] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

එනවයි යන්න කන්ඩාලා…?maxresdefault;

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ has 43 posts and counting. See all posts by ආසිරි හේවා ලුණුවිලගේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!