තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 421 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

2 thoughts on “On Screen Friends Who Hated Each Other in Real Life | සතුරු මිතුරු

  • February 9, 2016 at 3:42 PM
    Permalink

    Sira bn.

  • February 9, 2016 at 1:10 PM
    Permalink

    මචන් වීඩියෝ නැතුව පුළුවන් නන් පොටෝ කෑලි දාපන්කෝ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!