සිනමාවේ ගීත ලොවින් 62 | Gerua (Dilwale Pritam) | සිංහල උපසිරසි සමඟ

15abe05e7f04d431be76fb6dffb0cc00c1c51697.jpg__846x0_q80

තාරක නුවන් දිල්හාර (129 Posts)


One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 62 | Gerua (Dilwale Pritam) | සිංහල උපසිරසි සමඟ

  • November 29, 2015 at 12:45 PM
    Permalink

    thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!