හැදෙන හැටි XXIII | කුහුඹු මිනිසා නිමවුණු හැටි

අද මේ අරගෙන ආවේ මාර්වල් සමාගමේ නවතම සිනමාපටය වූ Ant Man සිනමාපටයේ තිරය පිටුපස සිදුවීම් කිහිපයක එකතුවක්.

ant man movie 2015
ant man movie 2015
තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “හැදෙන හැටි XXIII | කුහුඹු මිනිසා නිමවුණු හැටි

  • November 28, 2015 at 5:28 PM
    Permalink

    නියමයි … ආපු ගමන්ම බාගත්තා… … පට්ටයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!