මේ වාරයේ ඉදිරියේදී ඇරඹෙන රූපවාහිනී කතා මාලා

මේ වාරයේ රූපවාහිනී කතාමාලා බොහොමයක්ම මේ වන විට ඇරඹි අවසන්. තවත් කිහිපයක් ඉදිරි දිනවලදී ඇරඹීමට නියමිතව පවතිනවා. මේ අරගෙන ආවේ ඒ ලැයිස්තුවයි.a0792c9c_Ent]ertainment_Fall2015TV_Pin (1)

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “මේ වාරයේ ඉදිරියේදී ඇරඹෙන රූපවාහිනී කතා මාලා

  • October 23, 2015 at 4:54 PM
    Permalink

    Thankss!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!