සිනමාවේ හොඳම කාල තරණයන් දහය දකිමුද!!!

කාල තරණය සිනමාවට නුහුරු දෙයක් නෙවෙයි. සිනමාව තුල බොහෝ වාර ගණනක් කාල ටහ්රන සංකල්පය යොදාගෙන සිනමාපට නිමවූවා. ඉතින් අද මේ මම අරගෙන ආවේ සිනමාවේ හොඳම කාල තරන අවස්ථා කිහිපයක්..

තිසර නියෝ (419 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

තිසර නියෝ has 419 posts and counting. See all posts by තිසර නියෝ

One thought on “සිනමාවේ හොඳම කාල තරණයන් දහය දකිමුද!!!

  • February 15, 2019 at 11:06 AM
    Permalink

    ko mokuth nane

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!