සිනමාවේ ගීත ලොවින් 187 | Em Cheppanu | (Nenu Sailaja) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

මංසලට එවන දෙවෙනි සිංදුව. (පලවෙනි එක- සිනමාවේ ගීත ලොවින් 175 | Sirikkadhey | Remo (2016) [සිංහල උපසිරැසි සමඟ] ) තරිඳු රසාංග

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 22

සින්දුවේ නම                              : Adi Ennadi Rakkamma මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය     : 1972 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය         : 2010 ආයුබෝවන් ඔයාලට

Read more

Hindi Songs Now And Then – හින්දි සින්දු එදා සහ අද – 16

සින්දුවේ නම                              : Tutak Tutak Tutiya (මෙය තාලයට අනුව යෙදු වචන ටිකක් පමණි) මුල්ම එළිදැක්වීම සිදුවූ වර්ෂය      : 1989 නව නිර්මාණය සිදුවූ වර්ෂය          : 2016  

Read more