සිනමාවේ ගීත ලොවින් 107 | Tu Hai Ki Nahi | [Roy] | සිංහල උපසිරසි සමඟ

♪ කාලයන් මගේ සොදුරුම මොහොතවල් ලෙසින් හැරවූයේ ඔබයි ♪ කසුන් උපේක්ෂ

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 103 | Tu Jahan | [Salaam Namaste] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

♪ මගේ සිතින් හිතුවේ කවුරුන්හෝ මගේම වෙන්න කියායි ♪ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න කසුන් උපේක්ෂ

Read more

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 96 | Neendh Churayi Meri | [Ishq] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය රසවිඳින්න කසුන් උපේක්ෂ

Read more
error: Content is protected !!