මැයි මාසයේ හොලිවුඩ් අදායම කොහොමද….?

ප්‍රධාන සුපිරි වීර චිත්‍රපට දෙකට සහ අතිශයින්ම බලාපොරොත්තු තබා ගත් උරග දැවැන්තයාගේ කතාවට ස්තූතිවන්ත වෙන්න,  මෙවර මැයි මස බොක්සොෆිස් ආදායම

Read more
error: Content is protected !!