වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : *100* වන පරිච්ඡේදය | “පුරාවෘත්තයක ආරම්භය සිදුවුන වගයි!”

මුල් කොටස් මෙතැනින් බලන්න කොහොමද? අදින් ඊ්ස්ට් බ්ලූ සාගා ඉවර වෙනවා. මේ හිටියා වගේ දිගටම මංසල එක්ක රැඳිලා ඉමු. අළුත්

Read more

වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 96 වන පරිච්ඡේදය | “නැගෙනහිරින් ගන්නම දෙයක් නැති කෙනා!”

මුල් කොටස් මෙතැනින් බලන්න Navodani Thilini Sasanika

Read more

වන් පීස් සිංහලෙන් කියවන්න : 95 වන පරිච්ඡේදය | “කැරකෙන්න, හුලං පෙත්ත!”

මුල් කොටස් මෙතැනින් බලන්න Navodani Thilini Sasanika

Read more