සිනමාවේ ගීත ලොවින් 30 – Six Days | Tokyo Drift

Tomorrow never comes until it’s too late

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 08 | TOKIYO ලිපියට අදහසක් දක්වමින් හසන්ත අයියා මේ සින්දුව ගැනත් මතක් කරලා තිබුනා. ඉතින් අද අරගෙන ආවේ ඒ අපූර්ව ගීතයයි.

සතිය අරඹන විටදී
කඳු මුදුන කතා කරන විට ඔබට ඇසේවි
ඒක සඳුදා විතරයි
ගනුදෙනු කඩා වැටේවි
බලන්න අර නායකයන් රවන්නට පටන් ගනීවි
එක අසිපත් සහ තුවක්කු වල දිනයයි

හෙට කවදාවත් නොඒවි එක බොහෝ ප්‍රමාද වෙන තුරු

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 30 – Six Days | Tokyo Drift

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *