සිනමාවේ ගීත ලොවින් 15 – Kadhal Kan Kattudhe

අද අරගෙන ආවේ Kaaki Sattai දෙමල සිනමාපටයේ අපූර්ව ගීතයක්. මේක නමින් Kadhal Kan Kattudhe. මේ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ලබාගන්න පුළුවන්.

kakki-sattai-stills-7

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (396 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 396 posts and counting.See all posts by tisaran

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 15 – Kadhal Kan Kattudhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *