2014 නොවැම්බර් ටෙලි කතා කාලසටහන

tv-series

හොලිවුඩ්, බොලිවුඩ් සිනමා කැලැන්ඩරය අරන් එන හින්දා මේ මාසේ ඉඳන් රූපවාහිනී කතාමාලා කැලැන්ඩරයත් ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. මේ එහි ආරම්භක ලිපියයි.

නොවැම්බර් 07 – සිකුරාදා

  • MasterChef (Fox)

Masterchef

නොවැම්බර් 15 – සෙනසුරාදා

  • Missing (Starz) [Series Premiere]

the-missing-miniserie-trailer-starz

නොවැම්බර් 17 – සඳුදා

  • State Of Affairs (NBC) [Series Premiere]

State_of_Affairs_NBC

නොවැම්බර් 24 – සඳුදා

Ascension (Syfy)

ascension-syfy-700x400

නොවැම්බර් 28 – සිකුරාදා

  • One Child (Sundance)

13972-1

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *