2014 වසරේ මේ වන විට වැඩිම ආදායම් ලද සිනමාපට 10

t

මේ තමයි මේ වසරේ මේ වනවිට ලොවපුරා විකාශය මගින් ඉහලම ආදායම් ලද TOP 10 සිනමාපට.

ID-movie

ඒ අනුව තවමත් පලමු තැන දිනාගෙන සිටින්නේ මේ වසරේ තවමත් ඩොලර් බිලියනයේ අදායම පසුකල එකම සිනමාපටය වන Transformers: Age of Extinction

  1.  Transformers: Age of Extinction (Paramount Pictures $1,080,892,023)
  2. Maleficent (Walt Disney Pictures $756,775,754)
  3. X-Men: Days of Future Past (20th Century Fox $746,028,683)
  4. Captain America: The Winter Soldier (Marvel Studios $714,083,572)
  5. The Amazing Spider-Man 2 (Columbia Pictures $708,982,323)
  6. Dawn of the Planet of the Apes (20th Century Fox $695,758,134)
  7. Guardians of the Galaxy (Marvel Studios $646,228,000)
  8. How to Train Your Dragon 2 (DreamWorks Animation $613,291,478)
  9. Godzilla (Warner Bros. / Legendary Pictures $524,976,069)
  10. Rio 2 (20th Century Fox / Blue Sky Studios $496,691,616)

xmen

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

2 thoughts on “2014 වසරේ මේ වන විට වැඩිම ආදායම් ලද සිනමාපට 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *