2016 ජනවාරි මස බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

01ජනවාරි 08

ජනවාරි 15

ජනවාරි 22

ජනවාරි 29

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.
තිසර නියෝ (397 Posts)

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.


තිසර නියෝ

මෙතන පහළින් තියන සබැඳුම් වලිනුත් ඔබට මාව හමුවෙන්න පුළුවන්.

tisaran has 397 posts and counting.See all posts by tisaran

4 thoughts on “2016 ජනවාරි මස බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

 • January 8, 2016 at 5:44 PM
  Permalink

  >හැම මාසෙම අපි මේ කැලැන්ඩරේ දෙනවා සහෝ.

 • January 8, 2016 at 10:26 AM
  Permalink

  ගොඩක් ස්තූතියි.
  පුළුවන් නං ජනවාරි ඉදලා දෙසැම්බර් වෙනකම් රිලීස් වෙන්න තියෙන ඒවත් ඇඩ් කරන්න.

 • January 2, 2016 at 12:43 AM
  Permalink

  thanks thisara ayye…
  waiting for Airlift
  thanks for the information…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *